Oppgavedeling: Mangfoldet av yrkesgrupper er avgjørende for gode og effektive velferdstjenester

Illustrasjonsbilde.
Illustrasjonsbilde. Foto: Colourbox

Bedre oppgavedeling mellom yrkesgruppene vil gi bedre kvalitet for brukerne og et bedre arbeidsmiljø for arbeidstakerne. Rett person på rett plass er lønnsomt for arbeidsgiver og det gjør arbeidsplassen mer attraktiv.

I mange yrkesgrupper får ikke ansatte brukt hele sin kompetanse. Det er ofte en uklar oppgavedeling der det er vilkårlig hvilke oppgaver de ulike yrkesgruppene og ansatte skal utføre.

Det er behov for å se på hvordan oppgavene fordeles og kompetansen brukes. Målet må være at alle yrkesgrupper får brukt sin kompetanse best mulig. Samtidig må ansatte få nødvendig kompetanseutvikling til å møte nye utfordringer.

Fem gode råd om oppgavedeling og bruk av kompetanse

  • Ta utgangspunkt i målene som skal nås, oppgavene som skal løses, og den kompetansen som kreves for å løse den.
  • Våg å tenke nytt om fordeling av arbeidsoppgavene.
  • Skaff deg oversikt over den kompetansen som allerede finnes i virksomheten - også den som er ubrukt i dag.
  • Lag en helhetlig plan for bruk, utvikling og rekruttering av kompetanse
  • Involver de ansatte i prosessene både direkte og via tillitsvalgte, slik at de kan bidra med sin kunnskap om oppgavene og egen kompetanse.

Fra Deltas prinsipprogram 2021-2024

"En hensiktsmessig oppgavedeling mellom ulike yrkesgrupper gir den enkelte større mulighet til å realisere sin kunnskap til beste for fellesskapet."

  • Ulike yrkesgrupper og arbeidstakere må få realisert sin kompetanse til beste for virksomhetenes helhetlige mål og resultater. Det innebærer å bruke rett person og rett kompetanse på rett plass.
  • Faglig kvalitet og kompetanse er nøkkelen til gode offentlige tjenester. Tverrfaglighet og hensiktsmessig oppgavedeling bidrar til mer kvalitet, mer effektiv oppgaveløsing og bærekraftige endringer.

 

Aktuelt: Regjeringens helsepersonellkommisjon

Deltas forbundsleder Lizzie Ruud Thorkildsen er utnevnt til å sitte i regjeringens helsepersonellkommisjon. Kommisjonen skal «fremme tiltak for å utdanne, rekruttere og beholde kvalifisert helsepersonell over hele landet.»

Torsdag 2. februar 2023 kl. 11:00 overleverer kommisjonens leder, Gunnar Bovim, rapporten til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol. Overleveringen vil foregå i regjeringens pressekonferanselokale, Marmorhallen.

Det er mulig å følge overleveringen over nett-TV. Det kommer en lenke for strømmingen senere.

Siste saker om oppgavedeling

{{article.displayName}}