Oppgavedeling: Mangfoldet av yrkesgrupper er avgjørende for gode og effektive velferdstjenester

Illustrasjonsbilde.
Illustrasjonsbilde. Foto: Colourbox

Bedre oppgavedeling mellom yrkesgruppene vil gi bedre kvalitet for brukerne og et bedre arbeidsmiljø for arbeidstakerne. Rett person på rett plass er lønnsomt for arbeidsgiver og det gjør arbeidsplassen mer attraktiv.

I mange yrkesgrupper får ikke ansatte brukt hele sin kompetanse. Det er ofte en uklar oppgavedeling der det er vilkårlig hvilke oppgaver de ulike yrkesgruppene og ansatte skal utføre.

Det er behov for å se på hvordan oppgavene fordeles og kompetansen brukes. Målet må være at alle yrkesgrupper får brukt sin kompetanse best mulig. Samtidig må ansatte få nødvendig kompetanseutvikling til å møte nye utfordringer.

Fem gode råd om oppgavedeling og bruk av kompetanse

 • Ta utgangspunkt i målene som skal nås, oppgavene som skal løses, og den kompetansen som kreves for å løse den.
 • Våg å tenke nytt om fordeling av arbeidsoppgavene.
 • Skaff deg oversikt over den kompetansen som allerede finnes i virksomheten - også den som er ubrukt i dag.
 • Lag en helhetlig plan for bruk, utvikling og rekruttering av kompetanse
 • Involver de ansatte i prosessene både direkte og via tillitsvalgte, slik at de kan bidra med sin kunnskap om oppgavene og egen kompetanse.

Fra Deltas prinsipprogram 2021-2024

"En hensiktsmessig oppgavedeling mellom ulike yrkesgrupper gir den enkelte større mulighet til å realisere sin kunnskap til beste for fellesskapet."

 • Ulike yrkesgrupper og arbeidstakere må få realisert sin kompetanse til beste for virksomhetenes helhetlige mål og resultater. Det innebærer å bruke rett person og rett kompetanse på rett plass.
 • Faglig kvalitet og kompetanse er nøkkelen til gode offentlige tjenester. Tverrfaglighet og hensiktsmessig oppgavedeling bidrar til mer kvalitet, mer effektiv oppgaveløsing og bærekraftige endringer.

Aktuelt: Tørn-prosjektet

Delta deltar aktivt i Tørn-prosjektet som er et stort KS-prosjekt med fokus på blant annet oppgavedeling. Prosjektene foregår i nesten hundre kommuner. Her gjøres det forsøk med nye arbeids- og organisasjonsformer i kommunenes helse- og omsorgstjenester. Forsøkene skal bidra til en mer bærekraftig sektor ved å øke heltidsandelen og andelen ansatte med formell helsefaglig kompetanse.

Tørn – Sammen om fremtidens helse og omsorg - KS

Helsepersonellkommisjonen

Deltas tidligere forbundsleder Lizzie Ruud Thorkildsen satt i regjeringens helsepersonellkommisjon. Kommisjonen oppgave var å «fremme tiltak for å utdanne, rekruttere og beholde kvalifisert helsepersonell over hele landet.» Rapporten ble lagt fram i februar 2022.

> Delta om helsepersonellkommisjonens rapport:- Helsepersonellkommisjonen gir marsjordre for bedre oppgavedeling.

Delta i høringssvar til Helsepersonellkommisjonens rapport: Krever krafttak for oppgavedeling

Ny Fafo-rapport viser økt trykk på oppgavedeling i helsesektoren

Fafo har på oppdrag fra Delta utarbeidet en forskningsrapport om oppgavedeling med særlig vekt på helsefagarbeidere, helsesekretærer og portører. Rapporten er fra 2023 og oppsummerer viktig kunnskap om oppgavedeling og ser nærmere på noen konkrete eksempler fra sykehus og kommune. Rapporten har blant annet fokus på bedre bruk av kompetanse og involvering av ansatte og tillitsvalgte.

Rapporten inneholder viktige funn om blant annet at:  

 • Oppgavedeling er stadig mer på dagorden
 • Stort potensiale for bedre bruk av kompetanse
 • Mindre profesjonskamp
 • Viktigheten av partsamarbeid og medarbeiderdrevet innovasjon

Nettsak på delta.no: Ny Fafo-rapport viser økt trykk på oppgavedeling i helsesektoren

Siste saker om oppgavedeling

{{article.displayName}}