Om konflikt og streik

Om konflikt og streik

Streik er et lovlig virkemiddel for å presse fram en løsning av en tvist mellom en fagforening og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening.

Det kan bli streik dersom det ikke blir enighet under tariffoppgjøret eller ved inngåelse av ny tariffavtale. Før det blir streik vil det som regel først ha vært gjennomført mekling.

Arbeidet med å forberede oss til streik kaller vi streikeberedskap eller konfliktberedskap.

Tillitsvalgt og vil vite mer om forberedelser og gjennomføring

Hva er egentlig streik?

 1. Deltas overordnede mål er at vi lykkes i forhandlinger, og dermed får et godt resultat for medlemmene. Noen ganger går det dessverre ikke slik, og det blir ingen enighet om en ny tariffavtale. Da kan vi ta ut medlemmene i streik.

  Lockout

  På samme måte som vi kan iverksette en streik, kan arbeidsgiver iverksette en lockout. Det vil si at du som arbeidstaker kan bli utestengt fra arbeidsplassen.

 2. Arbeidsgiver setter også i verk et omfattende organisasjonsapparat under en streik.

  Det kan forekomme at andre settes til å utføre oppgaver streikende skulle gjort.  Dersom din leder ber deg om å gjøre arbeidsoppgaver som du normalt ikke utfører: 

  • Utfør arbeidsoppgaven 
  • Still spørsmål til leder om ikke dette er streikebryteri 
  • Ta kontakt med tillitsvalgt og/eller streikekomité. 

  Arbeidsgivers representant kan til en viss grad kan utføre streikerammedes arbeid, uten at det er streikebryteri. Dette gjelder i hovedsak eier/arbeidsgiver og daglig leder. I en kommune kan dette være rådmann, etatssjefer, kommunestyre og ordfører, men ikke avdelingsledere/arbeidsledere.

  Arbeidsgiver kan nekte streikende tilgang til bygninger og lokaler som de selv eier/disponerer. Streikende må også være forberedt på å levere inn utstyr som arbeidsgiver eier.

 3. Delta har et eget organisasjonsapparat for å håndtere en streik. Dette består av en sentral streikekomité som utgjøres av hovedstyret og flere lokale streikekomiteer. 

  De lokale komiteene består av tillitsvalgte i de kommuner/virksomheter/arbeidsplasser hvor Delta har varslet streik. Disse har som oppgave å organisere og gjennomføre streiken i sitt område.

  Regionskontorene til Delta vil bistå arbeidet i de lokale streikekomiteene. Alle streikende vil få beskjed om hvor streikekontor er opprettet, og få kontaktinformasjon til dem som er i komiteen.

  Det er viktig å vite at det er streikekomiteen som disponerer de streikende til forskjellige gjøremål som er nødvendige for å gjennomføre streiken. Du har altså ikke fri selv om du er tatt ut i streik, og må regne med å bli brukt som streikevakt eller i annen funksjon.

 4. Streikeleder er lokal leder for streiken og som sammen med lokal streikekomite og med bistand fra regionkontor organiserer og gjennomfører streik.

  Streikeleder er gjerne hovedtillitsvalgt eller foretakstillitsvalgt.

 5. Streikevaktene skal påse at streikerammet arbeid ikke blir utført, og skal informere publikum om streik og streikegrunnlag. Streikevaktene kan i denne forbindelse gjerne dele ut informasjonsmateriell.

Veien frem til streik i forbindelse med tariffoppgjør

Fredsplikt i tariffperioden

Når en arbeidsgiver eller en arbeidsgiverorganisasjon og en arbeidstakerorganisasjon har blitt enige om en ny tariffavtale, inntreffer det som kalles fredsplikt. Dette betyr at i den tidsperioden tariffavtalen gjelder har vi ikke rett til å forsøke å tvinge frem endringer i tariffavtalen ved å ta i bruk kampmidler, som for eksempel streik.

Brudd i forhandlingene

I utgangspunktet ønsker arbeidstakerorganisasjonene å komme til enighet med arbeidsgiver i forhandlinger om en ny tariffavtale. Hvis partene under forhandlingene viser seg å stå langt fra hverandre kan den ene eller begge partene bryte bryter forhandlingene eller forkaste forhandlingsresultatet.

Når bruddet er et faktum må reglene i arbeidstvistloven, arbeidsmiljøloven og hovedavtalen følges. Disse lovene og avtalene regulerer prosedyrene før en streik kan iverksettes.

Riksmekleren varsles om bruddet, som da vanligvis legge ned et midlertidig forbud mot arbeidsstans (streik) og innkaller partene til mekling.

Plassoppsigelse

Straks det blir brudd i forhandlingene sender arbeidstakeroganisasjonen kollektiv plassoppsigelse til den aktuelle arbeidsgivermotparten. Dette er et varsel om at samtlige medlemmer på tariffavtalen kan tas ut i streik.

Plassfratredelse

Plassfratredelse meldes til hver enkelt arbeidsgiver fire dager før streik eventuelt skal iverksettes. 

Plassfratredelse er navnelisten over de medlemmene som faktisk går ut i streik, hvis meklingen ikke resulterer i enighet.

Mekling

Dersom meklingsmannen ikke fremlegger et meklingsforslag, eller en eller begge parter forkaster forslaget, kan streiken iverksettes.

En streik vil som regel starte ved arbeidstidens begynnelse dagen etter meklingsavslutningen. Nøyaktig tidspunkt for streiken vil bli opplyst fra Delta.

Streik

Når streiken er iverksatt er det viktig å være klar over at det er forbundet som er i streik, selv om det er et begrenset antall medlemmer som faktisk streiker. De streikende står til forbundets disposisjon så lenge streiken varer.

Normalt avsluttes streiken ved at partene kommer til enighet, og det streikende forbundet vil dermed avblåse streiken. Hvis arbeidskonflikten setter liv, helse og personlig sikkerhet i fare for hele eller deler av befolkningen kan regjeringen gripe inn og fremme forslag om tvungen lønnsnemnd for Stortinget. Det er vanlig at en streik avsluttes straks regjeringen varsler at den vil fremme et slikt forslag.

Andre arbeidskonflikter

Politisk demonstrasjonsstreik

Politisk demonstrasjonsstreik er en kortvarig arbeidsnedleggelse for å markere misnøye med politiske vedtak. En politisk streik må ikke berøre forhold som direkte eller indirekte er regulert i en tariffavtale.

Det er Deltas hovedstyre som behandler og godkjenner politiske streiker som omfatter Deltas medlemmer. Når det gjelder politisk demonstrasjonsstreik er det det enkelte medlem som selv avgjøre om vedkommende ønsker å delta i aksjonen.

Lockout: Når arbeidsgiver stenger arbeidstakere ute fra arbeidsplassen

Arbeidsgiver har også rett til å bryte forhandlingene om ny tariffavtale. Arbeidsgivers virkemiddel lockout innebærer at arbeidsgiver stenger arbeidstakerne ute fra arbeidsplassen.