Om konflikt og streik

I 2022 streiket Deltas medlemmer i private barnehager for sine pensjonsrettigheter
I 2022 streiket Deltas medlemmer i private barnehager for sine pensjonsrettigheter

Streik er et lovlig virkemiddel for å presse fram en løsning av en tvist mellom en fagforening og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening.

Det kan bli streik dersom det ikke blir enighet under tariffoppgjøret eller ved inngåelse av ny tariffavtale. Før det blir streik vil det som regel først ha vært gjennomført mekling.

Arbeidet med å forberede oss til streik kaller vi streikeberedskap eller konfliktberedskap.

For deg som er tillitsvalgt

Her kan du lese mer om mer om forberedelser og gjennomføring av streik.

Veien frem til streik i forbindelse med tariffoppgjør

Fredsplikt i tariffperioden

Når en arbeidsgiver eller en arbeidsgiverorganisasjon og en arbeidstakerorganisasjon har blitt enige om en ny tariffavtale, inntreffer det som kalles fredsplikt. Dette betyr at i den tidsperioden tariffavtalen gjelder har vi ikke rett til å forsøke å tvinge frem endringer i tariffavtalen ved å ta i bruk kampmidler, som for eksempel streik.

Brudd i forhandlingene

I utgangspunktet ønsker arbeidstakerorganisasjonene å komme til enighet med arbeidsgiver i forhandlinger om en ny tariffavtale. Hvis partene under forhandlingene viser seg å stå langt fra hverandre kan den ene eller begge partene bryte bryter forhandlingene eller forkaste forhandlingsresultatet.

Når bruddet er et faktum må reglene i arbeidstvistloven, arbeidsmiljøloven og hovedavtalen følges. Disse lovene og avtalene regulerer prosedyrene før en streik kan iverksettes.

Riksmekleren varsles om bruddet, som da vanligvis legge ned et midlertidig forbud mot arbeidsstans (streik) og innkaller partene til mekling.

Plassoppsigelse

Straks det blir brudd i forhandlingene sender arbeidstakeroganisasjonen kollektiv plassoppsigelse til den aktuelle arbeidsgivermotparten. Dette er et varsel om at samtlige medlemmer på tariffavtalen kan tas ut i streik.

Plassfratredelse

Plassfratredelse meldes til hver enkelt arbeidsgiver fire dager før streik eventuelt skal iverksettes. 

Plassfratredelse er navnelisten over de medlemmene som faktisk går ut i streik, hvis meklingen ikke resulterer i enighet.

Mekling

Dersom meklingsmannen ikke fremlegger et meklingsforslag, eller en eller begge parter forkaster forslaget, kan streiken iverksettes.

En streik vil som regel starte ved arbeidstidens begynnelse dagen etter meklingsavslutningen. Nøyaktig tidspunkt for streiken vil bli opplyst fra Delta.

Streik

Når streiken er iverksatt er det viktig å være klar over at det er forbundet som er i streik, selv om det er et begrenset antall medlemmer som faktisk streiker. De streikende står til forbundets disposisjon så lenge streiken varer.

Normalt avsluttes streiken ved at partene kommer til enighet, og det streikende forbundet vil dermed avblåse streiken. Hvis arbeidskonflikten setter liv, helse og personlig sikkerhet i fare for hele eller deler av befolkningen kan regjeringen gripe inn og fremme forslag om tvungen lønnsnemnd for Stortinget. Det er vanlig at en streik avsluttes straks regjeringen varsler at den vil fremme et slikt forslag.

Andre arbeidskonflikter

Politisk demonstrasjonsstreik

Politisk demonstrasjonsstreik er en kortvarig arbeidsnedleggelse for å markere misnøye med politiske vedtak. En politisk streik må ikke berøre forhold som direkte eller indirekte er regulert i en tariffavtale.

Det er Deltas hovedstyre som behandler og godkjenner politiske streiker som omfatter Deltas medlemmer. Når det gjelder politisk demonstrasjonsstreik er det det enkelte medlem som selv avgjøre om vedkommende ønsker å delta i aksjonen.

Lockout: Når arbeidsgiver stenger arbeidstakere ute fra arbeidsplassen

Arbeidsgiver har også rett til å bryte forhandlingene om ny tariffavtale. Arbeidsgivers virkemiddel lockout innebærer at arbeidsgiver stenger arbeidstakerne ute fra arbeidsplassen.