Deltas historie: Fra funksjonærer til yrkefaglig bredde i offentlig sektor

Delta - en arbeidstakerorganisasjon i YS fikk sitt navn 20.november 2007. Deltas historie strekker seg imidlertid helt tilbake til 1890-tallets foreninger for kommunale bestillingsmenn.

Viktige datoer:

  • 1898: Bestillingsmennenes Landsforening stiftes. 
  • 1936: Kommunale Funksjonærenes Landsforbund, KFL, stiftes.
  • 1985: Kommunale Funksjonærenes Landsforbund, KFL, bytter navn til Kommunalansattes Fellesorganisasjon, KFO.
  • 2000: Kommunalansattes Fellesorganisasjon blir til KFO - en arbeidstakerorganisasjon for ansatte i offentlig tjenesteyting.
  • 2007: KFO bytter navn til Delta - en arbeidstakerorganisasjon i YS.
  • 2014: Delta utvider sitt opptaksområde ti å gjelde hele offentlig sektor
  • 2016: Flere selvstendige virksomhetsledd med medlemmer i offentlig eide virksomheter og private organisasjoner slutter seg til Delta.

Bestillingsmennenes Landsforening

KFOs historie kan trekke røttene tilbake til bestillingsmennenes foreninger. I 1890 ble Bestillingsmennenes forening i Kristiania dannet. Dette var landets første sammenslutning av kommunale og statlige tjenestemenn. Det var først og fremst lavere tjenestemenn innenfor "uniformsyrkene" som organiserte seg: Politi- og branntjenestemenn, underoffiserer, lavere funksjonærer i post- telegraf- og tolletaten, vaktmestere, oppsynsmenn og noen lærere.

I 1898 stiftes Bestillingsmennenes Landsforening av foreningene i Kristiania, Kristiansand, Bergen og Trondheim. Saker som sto på dagsorden var tjenestemenns ansettelse og avskjedigelse, pensjoner, og sikring av politiske rettigheter.

Kommunale Funksjonærenes Landsforbund

I 1936 gikk Bestillingsmennenes Landsforbund sammen med en del kontorfunksjonærforeninger om å stifte Kommunale Funksjonærenes Landsforbund, KFL, i 1936. Det nye forbundet hadde omkring 1500 medlemmer. KFL skulle være partipolitisk nøytral. I 1939 fikk KFL sitt eget sekretariat og to år senere var det 2000 funksjonærer som var tilsluttet til organisasjonen.

I krigsårene var det vanskelig å fortsette arbeidet. Våren 1941 tok KFL kontakt med en rekke tjenestemannsorganisasjoner for å få dannet en samlet front mot nazistenes forsøk på å vinne kontroll over ansettelser i offentlig stillinger.

Et protestbrev ble skrevet til rikskommisær Josef Terboven. Flere av underskriverne ble arrestert og KLFs formann rømte fra landet i 1942. KFLs landsstyremedlemmer trakk seg og oppfordret medlemmene til å trekke seg ut. I noen år opphørte organisasjonens levende virke og sammenslutningsdebatten med NKF etter krigen førte til splittelse, men KFL levde videre som en selvstendig organisasjon.

FSO - forgjenger til dagens YS

I 1951 ble Funksjonærenes Sentralorganisasjon (FSO) stiftet. Fem forbund blant annet KFL, sto bak. FSOs oppgave var å styrke politisk nøytrale forbunds forhandlingsrett. Sentralorganisasjonen bestod frem til 1965 og gjenoppsto som modell for YS 13 år senere.

Økt kampvilje og organisasjonsbygging

Frem til begynnelsen av dette tiåret hadde KFL drevet lite agitasjon. En ny leder Jens Johanessen satte fart i organsiasjonsarbeidet og sto i bresjen for å lage propagandamateriell som ble sendt ut til alle kommuner som ikke hadde medlemmer.

Fram mot midten av 1960-årene økte kampviljen i KFL. Tidligere hadde KFL vært motstander av å bruke streik som virkemiddel. Likevel i 1960 ble KFL for første gang tatt ut i streik. Bakgrunnen for streikene var plassoppsigelser og for å sikre organsisasjonsfriheten.

I 1970-årene strømmet nye yrkesorganisasjoner til KFL. Dette skjedde etter at Norsk Hjelpepleierforbund gikk ut av KFL og etablerte seg som et selvstendig forbund. Etter 1976 ble det en sterk satsing på å bygge opp KFL i distriktene.

Fra KFL til KFO

Noe av det viktigste som skjedde på 80-tallet var omdanningen fra KFL til KFO - Kommunalansattes Fellesorganisasjon - i 1985. Nå skulle alle kommunalt ansatte bli medlemmer, ikke bare funksjonærer.

Ellers var 80-tallet preget av debatten om KFL skulle slås sammen med YS-K. Denne sammenslåingen ville gjøre YS-K til en stor konkurrent til Norsk Kommune Forbund. Dette ble likevel ikke noe av og i 1984 bestemte YS-K s representantskapsmøte at YS-K seksjonen skulle trekkes ut av all forhandlingsvirksomhet.

Etter 1985 er det vært en enorm medlemsvekst til organisasjonen. Medlem nummer 20 000 kom i 1983, mens medlem nummer 40 000 i 1993. Ved utgangen av 1999 var det 54 000 medlemmer i KFO.

KFO etter 2000

På KFOs 26. ordinære landsmøtet høsten 2000 ble ny struktur vedtatt. Dette innebærer blant annet at fylkesleddene ble nedlagt, at det lokale nivået gis anledning til å organisere seg mest mulig hensiktsmessig, og en satsing på de avtaletillitsvalgte. Landsmøtet ble også avviklet og erstattet av et årlig representantskap.

Fra 1. januar 2001 heter KFO bare KFO. Heretter er KFO en arbeidstakerorganisasjon for ansatte i offentlig tjenesteyting. Bakgrunnen for navnbyttet er at KFO ikke lenger bare har medlemmer som er ansatt i kommune/fylkeskommunen.

Delta - en arbeidstakerorganisasjon i YS

Representantskapet vedtok i 2007 å bytte navn til Delta - en arbeidstakerorganisasjon i YS. Trebokstavforkortelsen KFO hadde utspillt sin funksjon. Delta organiserer ansatte i offentlig tjenesteyting i både offentlige og private virksomheter.

Deltas 75-årsjubileum i 2011

Delta markerte i 2011 sitt 75-årsjubileum, regnet fra etablering av KFL 1936, og det ble utgitt en egen jubileumsskrift.

Utvikling, bevisstgjøring og vekst - jubileumsskrift ved Deltas 75-årsjubileum.jpg

Kilder:

  • "Fra bestillingsmannsforening til moderne fagforbund" av Lars Thue utgitt av Kommunalansattes Fellesorganisasjon ved 50-årsjubileet i 1986. 
  • Jubileumskommuniké nr 4 1996 årgang 48