Kompetanse: Kompetanseutvikling for den enkelte, arbeidslivet og samfunnet

Utvikling av kompetanse gjennom hele livet er viktig både for den enkeltes utviklingsmuligheter og for samfunnets behov for å løse stadig mer komplekse oppgaver.

Delta arbeider for:

 • Alles rett til utdanning, faglig utvikling og livslang læring. Utdanning og kompetanseutvikling er viktig både for individ og samfunn.
 • All offentlig tjenesteyting skal gis på basis av riktig og tverrfaglig kompetanse for å sikre kvalitet. Faglig kompetanse er nøkkelen til gode tjenester.
 • Alle skal få realisert og utviklet sin kompetanse i arbeidslivet.

Fra Deltas prinsipprogram

Utvikling av kompetanse gjennom hele livet er viktig både for den enkeltes utviklingsmuligheter og for samfunnets behov for å løse stadig mer komplekse oppgaver.

 • Kompetanse og utvikling av formal- og realkompetanse skal lønne seg på alle nivåer, og arbeidstakerne skal ha en rettmessig andel av verdiskapningen. Det skal være lik lønn for arbeid av lik verdi.

Omstillingsevne, nytenkning og endring er avgjørende for den enkelte og for virksomhetene. En hensiktsmessig oppgavedeling mellom ulike yrkesgrupper gir den enkelte større mulighet til å realisere sin kunnskap til beste for fellesskapet.

Delta mener at:

 • Teknologi som tas i bruk for å forbedre og skape tjenester og produkter, vil medføre at jobber erstattes, endres og skapes. Et grønt skifte vil også bringe fram nye teknologiske løsninger. Alle arbeidstakere må sikres kontinuerlig påfyll av kompetanse for å være attraktive gjennom et helt liv.
 • Arbeidslivet er en viktig arena for livslang læring og må bidra til at alle medarbeidere får utvikle ny kompetanse i tråd med endrede krav og behov.  Arbeidslivets parter og myndighetene må løfte sammen for å sikre at alle får del i kompetanseutviklingen.
 • Partene i den enkelte virksomhet må prioritere å kartlegge det fremtidige kompetansebehovet, slik at man kan identifisere kompetansegap og bygge riktig kunnskap i virksomhetene.
 • Alle arbeidsplasser skal ha en kompetansestrategi, som sikrer ansatte kompetanseutvikling i takt med endringer og omstillinger.
 • Arbeidsgiver må gi alle ansatte mulighet til å tilegne seg kompetanse som er nødvendig for å være med på endringer, både gjennom læring på arbeidsplassen og gjennom etter- og videreutdanning.
 • Utdanningsinstitusjonene må tenke nytt om hvordan de tilbyr oppdatert kunnskap til et arbeidsliv i stadig endring. Grunn-, etter- og videreutdanning må være i tråd med arbeidslivets behov for kompetanse og oppgaveløsning. og tilpasses den teknologiske utviklingen. Et godt samarbeid mellom utdanningsmyndighetene og partene i arbeidslivet bidrar til dette.
 • Framskriving av kompetansebehov må ta høyde for framtidige endringer i arbeidslivet og bidra til nytenkning om oppgavedeling.
 • Arbeidslivet må tilby tilstrekkelig antall lære- og praksisplasser for dem under utdanning, og samarbeide tett med utdanningsinstitusjonene om oppfølging av dem. Offentlige virksomheter må pålegges å tilby slike plasser.
 • Læring i arbeidslivet må anerkjennes i utdanningssystemet, og inntak på grunnlag av realkompetanse må styrkes.
 • Teknologisk utvikling må gi økt samspill mellom utdanning og arbeidsliv og bedre muligheter for videreutdanning i kombinasjon med jobb. Det må satses på videreutdanning både på fagskole, høyskole og universitet.