Samhandlingsreformen krever riktig oppgavedeling

Delta mener det må legges langt større vekt på riktig oppgavedeling mellom yrkesgruppene i helse- og velferdstjenestene. Bare på den måten kan samhandlingsreformen lykkes.

Samhandlingsreformen er regjeringens svar på framtidens helse- og velferds¬utfordringer. Vi skal forebygge mer, behandle tidligere og samhandle bedre. Slik skal behovet for helse- og velferdstjenester reduseres og tjenestene ytes mer effektivt. Som arbeidstakerorganisasjon og representant for viktige velferdsarbeidere, vil Delta bidra til at reformen lykkes gjennom medvirkning i endringsprosesser både nasjonalt og på den enkelte arbeidsplass.

En av de største utfordringene er å rekruttere og beholde nok personell. Delta mener at riktig oppgavedeling mellom yrkesgrupper er helt avgjørende for å sikre tilstrekkelig antall fagpersoner i framtiden. Unødvendig sløsing med personellressursene må unngås.

Det er helt nødvendig at det gjøres en grundig og helhetlig gjennomgang av oppgave- og funksjons¬fordelingen i helse- og velferdstjenestene – ikke bare mellom nivåer, sektorer og virksomheter, men også mellom yrkesgrupper. Fastlåste oppfatninger om funksjons- og rollefordeling hindrer effektiv bruk av ressursene. Det er behov for å tenke smart rundt bemanningsbehovet.

Delta krever at det foretas en gjennomgang av hele personellsituasjonen i lys av samhandlingsreformens mål. Man må spørre: Hvordan kan de ulike yrkesgruppenes kompetanse best komme brukerne og samfunnet til gode slik at oppgavene løses på et riktig nivå, til riktig tid og av ansatte med riktig kompetanse?

Svaret på dette spørsmålet vil vise at mange av Deltas yrkesgrupper kan bidra betydelig mer i gjennomføringen av samhandlingsreformen. Flere av dem kan avlaste annet nøkkelpersonell slik at disse kan bruke mer tid på sine kjerneoppgaver, slik helsekretærer avlaster legene eller administrativt personell avlaster annet helsepersonell. Andre, som fotterapeuter og aktivitører, kan styrke forebygging og tidlig behandling. Uheldig sykdomsutvikling og funksjonstap kan unngås dersom riktig personell brukes i en tidlig fase.

I høst ble det vedtatt en mer overordnet og profesjons¬nøytral kommunal helse- og omsorgs¬lov. Delta forventer at kommunene benytter mulighetene til å organisere arbeidet bedre og til å utnytte de ulike yrkesgruppenes kompetanse med utgangspunkt i brukernes behov. Dette krever både at det rekrutteres personell med riktig kompetanse og at kompetansen hos dem som allerede er ansatt blir brukt, verdsatt og videreutviklet.

 

Resolusjon vedtatt av Deltas representantskap 17. november 2011