Bedre oppgavedeling - rett person på rett plass i helsetjenesten

Torsdag 2. februar overleverte Helsepersonellkommisjonen sin rapport til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol. Her finner du Deltas forslag til hvordan vi kan møte utfordringene i helsetjenesten med bedre oppgavedeling, heltid og riktig bruk av kompetanse.

Bedre oppgavedeling - rett person på rett plass i helsetjenesten

Helsetjenesten vil møte en rekke utfordringer i årene fremover. Mange av Deltas yrkesgrupper har kompetanse som kan utnyttes bedre i helsetjenesten. 

Dette vil skape et stort og økende behov for helsepersonell, noe framskrivingene fra blant annet Statistisk sentralbyrå (SSB) er tydelig på. Det er også stort politisk fokus på dette, blant annet gjennom helsepersonellkommisjonen, kompetanseløft 2025 og andre prosesser.

Korona-pandemien har vært særdeles krevende og mange av Deltas yrkesgrupper har stått i førstelinjen og gjort en formidabel innsats. Pandemien har vist en presset kapasitet i helsevesenet og behovet for å tenke nytt rundt bruk av yrkesgruppenes kompetanse.

Det vil bli stadig viktigere å jobbe for en bedre oppgavedeling der de ulike yrkesgruppenes kompetanse utfyller hverandre. Her må alle yrkesgrupper inkluderes.

Delta mener at det er behov for nytenkning rundt bemanningsbehov med utgangspunkt i brukerne og pasientenes behov. Vi må bekjempe fastlåste oppfatninger om funksjons- og rollefordeling mellom yrkesgruppene. Vi må heller se på hvilke oppgaver som skal løses og hvilken kompetanse som trengs for å løse de oppgavene.

Mange av Deltas yrkesgrupper har kompetanse som kan utnyttes bedre i helsetjenesten. Delta vil oppfordre alle arbeidsgivere i helsetjenestene til å gjøre en grundig og helhetlig gjennomgang av oppgave- og funksjonsfordelingen mellom yrkesgrupper. Det holder ikke å se bare på enkelte yrkesgrupper; det må gjøres en gjennomgang av hele personellsituasjonen.

Her kan du lese mer om hvordan mange av våre grupper kan bidra. Tenk smart, skap kvalitet, bruk Deltas yrkesgrupper!