Fair Union - Delta tar samfunnsansvar

Delta er en Fair Union. Det betyr at vi er en arbeidstakerorganisasjon som tar samfunnsansvar og lever som vi lærer.

Delta arbeider for at høy etisk forståelse og bevissthet skal prege samfunns- og arbeidslivet. Samfunnsansvar utøves på mange nivåer, både gjennom den enkeltes bidrag i sin yrkesutøvelse eller som privatperson, men også gjennom virksomheters, organisasjoners og myndigheters ansvar for å opptre etisk bevisst.

I all vår virksomhet bestreber vi oss på å ta etiske og miljømessige hensyn. Fair Union forener verdier og holdninger med prioriterte aktiviteter og praktiske handlinger.

Som medlem i Delta er du en del av et fellesskap som tar ansvar for både enkeltindivider og for samfunnet som helhet. Vi støtter våre kollegaer i andre land gjennom vårt internasjonale arbeid.

Delta tar ansvar, nasjonalt og internasjonalt, for å fremme:

 • faglige rettigheter
 • demokratiutvikling
 • menneskerettigheter
 • fattigdomsbekjempelse
 • innsats for klima og miljø
 • transparent og etisk atferd som bidrar til bærekraftig utvikling

Delta som Fair Union:

 • engasjerer seg i internasjonalt bistands- og solidaritetsarbeid
 • er medlem i det globale fagforbundet for stats- og kommuneansatte (PSI) og fremmer gjennom dette grunnleggende arbeidstakerrettigheter i et globalt perspektiv
 • støtter YS’ solidaritetsfond
 • er Miljøfyrtårn-sertifisert
 • er medlem i Initiativ for Etisk Handel
 • har en partnerskapsavtale med Røde Kors

Delta forplikter seg til å:

 • velge leverandører av varer og tjenester og samarbeidspartnere som respekterer grunnleggende arbeidstaker- og menneskerettigheter
 • velge leverandører av varer og tjenester og samarbeidspartnere som tar etiske og miljømessige hensyn
 • ta etiske og miljømessige hensyn ved pengeplasseringer