Tenk smart og skap kvalitet med riktig kompetanse i eldrereformen "Leve hele livet"

Eldrereformen ”Leve hele livet” skal gi eldre økt innflytelse over egen alderdom og gi mer liv og livsglede til livet. Her kan du lese om hvordan ulike yrkesgrupper i Delta kan bidra i gjennomføringen av “Leve hele livet”.

Bruk riktig kompetanse i eldreomsorgen
Last ned: Deltas hefte som beskriver hvordan våre yrkesgrupper kan bidra med sin kompetanse til en bedre eldreomsorg.

De ansatte er kommunens viktige ressurs i arbeidet med å gjennomføre reformen. En rekke yrkesgrupper bidrar med viktig kompetanse i dette arbeidet. Det gir bedre kvalitet på tjenestene og et bedre liv for mange eldre.

Riktig oppgavedeling mellom yrkesgrupper er helt avgjørende for å kunne utnytte kompetansen smart til beste både for eldre selv og samfunnet.

Delta organiserer mange av de viktige yrkesgruppene som skal levere kompetanse i møte med den enkelte eldre. Våre medlemmer ønsker å bidra til at eldre får en god alderdom. Yrkesgruppene har en kompetanse som kan nyttiggjøres betydelig mer enn i dag.

Riktig kosthold er viktig for livskvalitet og helse. Institusjonskokker bidrar til et godt og variert kosthold. Maten skal tygges, tannpleiere sørger for kompetanse om munnhelse. Hørsel gir økt sosial tilhørighet, og god bruk av audiografer forebygger også depresjon og demens. Fotterapeuter er viktige for sikre god fothelse som er grunnlaget for fysisk aktivitet. Aktivitører gir eldre en mulighet til en mer aktiv og innholdsrik alderdom. Helsefagarbeidere er avgjørende pleiepersonell både for eldre som bor hjemme og på institusjon. Kulturarbeidere fremmer aktivitet og deltakelse. Godt administrativt støttepersonell avlaster annet personell og gir andre bedre tid til å bruke sin fagkompetanse. Helsesekretærene sikrer god dokument- behandling og er ofte den første vi møter som pasient. Vernepleierne bidrar med flerfaglighet, kvalifisert IT-personell sørger for riktig utstyr som forenkler og forbedrer hverdagen både for brukere og ansatte.

Delta mener at det er behov for nytenkning også knyttet til bemanningsbehov. Vi må ta utgangspunkt i brukernes behov og bekjempe fastlåste oppfatninger om funksjons- og rollefordeling mellom de ulike yrkesgruppene.

Delta oppfordrer alle kommuner til å gjøre en grundig og helhetlig gjennomgang av oppgave- og funksjonsfordelingen mellom alle yrkesgrupper som gjør en jobb i eldreomsorgen.

Spørsmålet som må stilles er: Hvordan kan de ulike yrkesgruppenes og den enkelte medarbeiders kompetanse best komme brukere og samfunnet til gode, slik at oppgavene løses på et riktig nivå og av ansatte med riktig kompetanse?

Les mer i heftet eller vår artikkelsamling her på delta.no om hvordan våre medlemmer kan bidra i gjennomføringen av “Leve hele livet”. Tenk smart – skap kvalitet – bruk Deltas yrkesgrupper!

Last ned:

Yrkesgrupper i eldreomorgen

{{article.displayName}}

{{(article.displayName.length > bigArtTitleLength ? article.displayName.substr(0, bigArtTitleLength) + "..." : article.displayName)}}

{{(article.preface.length > bigArtPrefaceLength ? article.preface.substr(0, bigArtPrefaceLength) + "..." : article.preface)}}

{{article.displayName}}

Mer om oppgavedeling

{{article.displayName}}

{{(article.displayName.length > bigArtTitleLength ? article.displayName.substr(0, bigArtTitleLength) + "..." : article.displayName)}}

{{(article.preface.length > bigArtPrefaceLength ? article.preface.substr(0, bigArtPrefaceLength) + "..." : article.preface)}}

{{article.displayName}}