Resolusjon: Tenk nytt – bruk kompetansen riktig

Samfunnet står overfor store og raske endringer og gjennomføring av nødvendige omstillinger vil kreve mye av arbeidslivet.  

Resolusjon vedtatt av Deltas representantskap 23. november 2022.

En viktig del av dette handler om hvordan ansattes kompetanse kan brukes best mulig. På mange arbeidsplasser får ikke ansatte brukt sin kompetanse fullt ut, eller slipper til i oppgaver de er kvalifisert til. En bedre oppgavedeling mellom yrkesgruppene vil gi bedre kvalitet for brukerne og et bedre arbeidsmiljø for arbeidstakerne og gjøre arbeidsplassen mer attraktiv.

Delta har i 2022 vært involvert i to relevante forskingsprosjekt som har sett på ulike aspekter ved oppgavedeling innen helsevesenet med Fafo og Oslo Economics.  Begge viser et stort engasjement og en rekke ulike forsøk for å få til en bedre oppgavedeling. Samtidig viser rapportene at arbeidet ofte blir for tilfeldig og for lite strukturert

Arbeidet med oppgavedeling og riktig bruk av kompetanse henger også sammen med hvordan utdanningssystemet uformes og dimensjoneres. Utdanningssystemets innhold og dimensjonering må være tråd med arbeidslivets behov og utformes i et tett samarbeid med partene i arbeidslivet.

Delta mener at:

  • Arbeidet for å bedre oppgavedelingen må styrkes og prioriteres nå.
  • Arbeidsgivere må ikke organisere arbeidet ut ifra gamle vaner, men se på hvilke oppgaver som skal gjøres og hvilken kompetanse som trengs for å løse oppgavene.
  • Framskrivinger av kompetansebehov må også ta utgangspunkt i morgendagens arbeidsliv, og ikke bare hvordan vi løser oppgavene i dag. 
  • Arbeidsgivere skal gjennom bred ansattinvolvering skaffe seg god kjennskap til de ulike yrkesgruppenes kompetanse.
  • Myndighetene må styrke satsingen på yrkesfag og arbeidet for flere læreplasser, og må pålegge offentlig eide bedrifter å ta inn flere lærlinger. Det å satse på fagarbeidere og fagskole er like viktig som høyskole og universitet i utviklingen av fremtidens kompetanse.