Bærekraft og klima: Arbeidslivet har et viktig samfunnsansvar

Klimautfordringene er internasjonale og det er en nær sammenheng mellom klimautfordringene, fattigdom og uanstendige lønns- og arbeidsvilkår. En bærekraftig utvikling handler om å finne en god balanse mellom miljø og klima, sosiale og økonomiske forhold.

Fagbevegelsen er en viktig og sentral aktør både i det grønne skiftet og for å følge opp FNs bærekraftmål. Tariffavtalene er det sentrale elementet i reguleringen av norsk arbeidsliv og sammen med et godt partssamarbeid vil de støtte opp om en grønnere og fremtidsrettet utvikling samt bidra til trygg og rettferdig omstilling for de ansatte. 

Fra Deltas prinsipprogram 2021-2024

"Delta er en Fair Union. Det innebærer å være en arbeidstakerorganisasjon som tar samfunnsansvar og lever som vi lærer. I all virksomhet bestreber vi oss på å ta etiske og miljømessige hensyn. Delta som Fair Union forener grunnleggende verdier og holdninger med prioriterte aktiviteter og praktiske handlinger."

  • Delta arbeider for ebærekraftig utvikling med riktig balanse mellom hensynet til miljø og klima, sosiale og økonomiske forhold.
  • Et forpliktende internasjonalt samarbeid er avgjørende for å sikre en bærekraftig utvikling med vekt på sosiale forhold, menneskerettigheter, faglige rettigheter, bekjempelse av fattigdom og hensynet til klima og miljø.
  • Arbeidslivet har et viktig samfunnsansvar for å sikre bærekraftig nærings- og livsgrunnlag for dagens og morgendagens innbyggere.
  • Et bærekraftig arbeidsliv er en viktig faktor for å nå FNs bærekraftsmål. Trepartssamarbeidet er en arena hvor et samarbeid om å nå målene naturlig hører hjemme. Også i kommunene og i den enkelte virksomhet er partssamarbeid om bærekraftsmålene avgjørende.
  • Offentlig sektor har en helt sentral rolle som pådriver i arbeidet med å nå FNs bærekraftsmål. Myndighetene, virksomhetene og partene i arbeidslivet må sammen og hver for seg handle og fremme helhetlige løsninger slik at miljø, økonomi og sosial utvikling ses i sammenheng og ikke går på bekostning av hverandre.

Siste saker om bærekraft og klima

{{article.displayName}}