Heltid: Hele og faste stillinger til alle

Delta arbeider for å skape heltidskultur og redusere omfanget av deltidsarbeid.

Artikkelen ble først publisert 06.02.2017

Heltid skaper bedre kvalitet i tjenestene, og  er et bidrag  i arbeidet med å løse fremtidens velferdsutfordringer. Den store andelen deltidsstillinger er et problem.

Derfor er heltidskultur viktig:

 • Utstrakt bruk av deltidsstillinger har store konsekvenser for den enkeltes levekår og livskvalitet. 
 • Heltid gir økt kvalitet i tjenestene ved at det er flere fast ansatte på jobb, som kjenner brukerne og omvendt.
 • Heltid gir økonomisk og kvalitetsmessig gevinst, ved mindre bruk av overtid, vikarer og innleide.
 • Heltid bidrar til bedre arbeidsmiljø, sterkere fagmiljøer og lavere sykefravær.
 • Heltid bidrar til bedre pasientsikkerhet i smitte- og beredskapsperspektiv.
 • Heltid fremmer likestilling.
 • Deltidsarbeidende er en viktig arbeidskraftreserve. 

Dette gjør Delta for å bidra til heltidskultur:

Delta jobber aktivt både sentralt og lokalt for å redusere bruken av deltidsstillinger.

 • Politisk påvirkning.
 • Stiller krav til lov- og avtaleverk. 
 • Opplæring og veiledning av tillitsvalgte for å ta i bruk de muligheter som finnes i lov- og avtaleverket.
 • Deltas tillitsvalgte har stort fokus på heltidskultur i det lokale partsarbeidet. 
 • I kommunesektoren arbeider Delta sammen med de andre partene for å skape en heltidskultur og har signert Heltidserklæringen "Det store heltidsvalget" (pdf)

Fra Deltas prinsipprogram og tariffpolitiske retningslinjer

Fra Deltas prinsipprogram 2021-2024

"Arbeidstidsordninger må være forutsigbare og ivareta helse, velferd og sikkerhet. Heltid skal være hovedregelen, og bruken av midlertidige stillinger skal reduseres. Arbeidstidsordningene må innrettes slik at de stimulerer til å rekruttere og beholde arbeidskraft."

Fra Deltas tariffpolitiske retningslinjer 2020-2022

"Arbeid i helger og høytider er nødvendig i mange turnusyrker. Samtidig kan dette være belastende for den enkeltes sosiale liv. Det er derfor viktig at partene samarbeider om løsninger som bidrar til å sikre tilstrekkelig kompetanse og bemanning i helgene uten at Deltas medlemmer pålegges å jobbe oftere enn hver tredje helg.

Arbeidet med å utvikle en heltidskultur i kvinnedominerte yrker i norske arbeidsliv går sakte, og i mange tariffområder er det fremdeles en høy andel ansatte i deltidsstillinger. Dette er spesielt utbredt i offentlig sektor, og særlig innenfor pleie- og omsorgssektoren hvor fremdeles ca. 75% jobber deltid.

Deltid er et problem for likestilling ved at det gir en løsere tilknytning til arbeidslivet og er lite gunstig for inntekt, karriere og pensjonsytelser. Videre har deltid negativ effekt på kvalitet og kontinuitet i tjenestene. Deltidsansatte utgjør også en betydelig arbeidskraftreserve, og større stillingsbrøker og flere hele stillinger er avgjørende for å møte dagens og fremtidens arbeidskraftbehov. Koronapandemien har også vist at den utbredte deltidskulturen i helsevesenet gir utfordringer for både smittevern og for å sikre tilstrekkelig beredskap. Arbeidet med å redusere deltidsstillinger og utvikle en heltidskultur må derfor intensiveres."

Tips og verktøy til det lokale partsarbeidet

Gode virkemidler for økt stillingsstørrelse og flere hele stillinger kan være:

 • Økt grunnbemanning
 • Frivillig helgearbeid ut over arbeid hver 3. helg med økt ubekvemsbetaling
 • Frivillige langvakter med og uten passiv arbeidstid, og økt ubekvemsbetaling
 • Økt stillingsstørrelse lik gjennomsnittlig timer siste halvår/år.
 • Jobbe fast stillingsstørrelse på flere arbeidsplasser
 • Budsjetterte vikarmidler «overføres» til økte faste stillingsstørrelser
 • Timebank/bemanningspool
 • Årsturnus

Flere av disse virkemidlene kan kombineres med fleksibel arbeidstid (ønsketurnus)

Deltas heltidsmonitor

Den interaktive tjenesten "Deltas heltidsmonitor" viser antall utlyste heltids- og deltidsstillinger i utvalgte yrker. 

Partssamarbeid for heltid i KS-området

Heltidserklæringen "Det store heltidsvalget" 2021

KS, Fagforbundet, Delta, FO og Norsk Sykepleierforbund skal jobbe sammen om å redusere deltidsarbeid og utvikle en heltidskultur i helse- og omsorgsektoren i kommunene.

Nettstedet heltid.no

KS, Delta, Fagforbundet og Sykepleierforbundet står bak nettstedet heltid.no. Her er det samlet relevant og viktig kunnskap, forskning og fakta, nyttige verktøy og omtale av aktiviteter fra hele landet. Nettsiden skal være ett enkelt sted å lete etter informasjon, og den skal være til inspirasjon i det lokale arbeidet.

Jobber du deltid?

Er du en av mange som er ansatt i deltidsstilling, men ønsker større stillingsstørrelse eller en heltidsstilling?