Delta i høringssvar til Helsepersonellkommisjonens rapport: Krever krafttak for oppgavedeling

– Nå må helsepersonellkommisjonens kloke forslag om bedre oppgavedeling følges opp. Rett person må brukes på rett plass til rett tid, sier Delta-leder Trond Ellefsen.
– Nå må helsepersonellkommisjonens kloke forslag om bedre oppgavedeling følges opp. Rett person må brukes på rett plass til rett tid, sier Delta-leder Trond Ellefsen.

– Vi er godt fornøyde med Helsepersonellkommisjonens sterke betoning av hensiktsmessig oppgavedeling. Nå må rett person på rett plass omsettes i praksis ute i virksomhetene, sier Delta-leder Trond Ellefsen.

Høringsfristen for «NOU 2023:4 Tid for handling» er 2. mai. I høringssvaret skriver Delta blant annet at: «Delta vil særlig framheve og berømme arbeidet som er gjort for å rette fokus mot en mer hensiktsmessig oppgavedeling mellom yrkesgruppene og bruk av rett person på rett plass. Det ligger et stort og uforløst potensial i at flere kan få brukt sin kompetanse.» 

Rett person på rett plass

– Jeg er glad for at kommisjonen behandler oppgavedeling så grundig. Dette er et tema Delta har vært opptatt av gjennom en årrekke. Rett person må brukes på rett plass til rett tid og riktig oppgave. Fagarbeidernes posisjon må styrkes, sier Ellefsen, som nå forventer at både regjeringen og lokale myndigheter tar bevisste grep for å følge opp kommisjonen. 

Satsing på fagarbeidere innebærer også at fagarbeidere må få til mulighet videreutdanning på fagskole, og at flere uten formell kompetanse må få mulighet til å ta fagbrev. 

Ellefsen forteller at han blir kontaktet av både tillitsvalgte og medlemmer som viser til at mange Delta-medlemmer opplever at kompetansen deres ikke verdsettes og brukes fullt ut. 

– Dette må ta slutt. Nå må oppgavene deles. Satsingen må være planmessig, koordinert og strukturert og den må bygge på partssamarbeidet. Alle må forstå at helsevesenet består av mange yrkesgrupper som supplerer og utfyller hverandre. Vi må se helheten for å møte fremtiden, poengterer Delta-lederen. 

Se video om oppgavedeling på Sykehuset Østfold. Saken fortsetter etter videoen. 

Kvalitet og kompetanse 

Delta mener at en sterkere satsing på oppgavedeling også vil kunne føre til bedre rekruttering og økt kvalitet. 

Delta tar til orde for at det utarbeides scenarier for framskrivning av personellbehov som tar høyde for en eventuell endring i oppgavefordeling mellom yrkesgruppene. 

– Scenariene kan for eksempel ta utgangspunkt i hvordan en økning i antall av de ulike fagarbeidergruppene kan redusere behovet for andre personellgrupper. Slike beregninger vil være viktige for mer treffsikker dimensjonering av framtidig utdanningskapasitet, mener Delta. 

Delta peker på at oppgavedeling i seg selv ikke kan løse alle fremtidige utfordringer innenfor helse- og omsorgstjenestene. – Derfor må grunnbemanningen økes, mener Delta. 

Lederne må gå i spissen 

Delta forventer at lederne i helsevesenet har kunnskap om de ulike yrkesgruppers kompetanse og kvalifikasjoner. Delta vil at myndighetene må bidra til at lokale arbeidsgivere får økt kunnskap om kompetansen til de ulike yrkesgruppene. 

Ledere må også få mer kunnskap om hvordan de bedre kan utnytte eksisterende kompetanse i oppgaveløsningen og hva som skal til av kompetansepåfyll for at den ansatte kan ta del i flere oppgaver på arbeidsplassen, heter det i høringssvaret. 

Delta om oppgavedeling

{{article.displayName}}

{{(article.displayName.length > bigArtTitleLength ? article.displayName.substr(0, bigArtTitleLength) + "..." : article.displayName)}}

  • {{article.published.data | amDateFormat:'D. MMMM YYYY'}}

{{(article.preface.length > bigArtPrefaceLength ? article.preface.substr(0, bigArtPrefaceLength) + "..." : article.preface)}}

{{article.displayName}}