– Helsepersonellkommisjonen gir marsjordre for bedre oppgavedeling

– Kommisjonen gir en viktig marsjordre om å satse på bedre oppgavedeling mellom yrkesgruppene i helse- og omsorgstjenestene, sier forbundsleder i Delta, Trond Ellefsen.

– Det er positivt at kommisjonen følger opp Deltas mangeårige påpekning av at rett person må på rett plass til rett tid. Alles kompetanse må brukes. Nå må helseforetak og kommuner ta et krafttak for å følge opp kommisjonens klare retningsvalg.

– Det må jobbes systematisk, strukturert og målrettet. Vi kan ikke bare snakke om oppgavedeling. Fornuftig og hensiktsmessig oppgavedeling må bli hverdag og virkelighet ute på den enkelte arbeidsplass. Det tjener pasientene på, det kommer tjenestemottakerne til gode, det styrker arbeidsmiljøet og samarbeidet og det tjener samfunnet. Kvaliteten øker, fastslår Ellefsen. 

Les rapporten her:

Saken fortsetter under bildet.

Delta-leder Trond Ellefsen.
Delta-leder Trond Ellefsen.

Satsing på fagarbeiderne

Delta-lederen er fornøyd med kommisjonens sterke betoning av fagarbeiderne og at tjenestene skal bemannes med utgangspunkt i fagarbeiderkompetanse. 

Helsepersonellkommisjonen peker på en bedre bruk av de ansattes kompetanse og økt bruk av hele stillinger som viktige for å løse bemanningsutfordringene i helse- og omsorgstjenestene framover. Kommisjonen mener også at ytterligere satsing på teknologi er viktig for å avlaste personellet og gjøre pasientene mer selvhjulpne. 

Utvalget foreslår å utvide utviklingsarbeidet som har ligget i TØRN. I Tørn-prosjektet gjøres forsøk på nye måter å organisere oppgavene i kommunenes omsorgstjenester, bla. gjennom fokus på riktig bruk av kompetanse til riktig tid og heltidskultur. 

Delta-lederen minner om mangfoldet av yrkesgrupper gir en bredde i kompetansen som er nødvendig for at helsetjenesten skal fungere optimalt:

– Alle er viktige. Det finnes mer enn et par yrkesgrupper. De ulike gruppene utfyller hverandre og må jobbe sammen, sier han og viser blant annet til aktivitører, ambulansepersonell, audiografer, barnepleiere, fotterapeuter, helsesekretærer, tannpleiere, kulturansatte, renholdere, ernæringskokker, portører, vernepleiere, grupper innenfor administrasjon, ledelse og IT og mange andre. 

Saken fortsetter under bildet.

Delta-leder Trond Ellefsen og Helsepersonellkommisjonens leder Guner Bovim.
Delta-leder Trond Ellefsen og Helsepersonellkommisjonens leder Guner Bovim.

Personellbehov i framtiden 

Kommisjonen legger til grunn at det er lite realistisk å øke bemanningen i tjenestene i så stor grad som befolkningsutviklingen og dagens oppgaveløsning skulle tilsi. Den peker på både bedre bruk av kompetansen og økt teknologisk utvikling som viktige tiltak framover. 

– Helsepersonellkommisjonen gir gode og oppdaterte beskrivelser av situasjonen i Helse-Norge. Jeg kunne nok likevel ha ønsket at kommisjonen hadde vært noe mer offensive i sine forslag. Kommisjonen kunne i større grad laget framskrivninger som tar inn over seg en bedre oppgavedeling. 

Økt bemanning 

– Det dokumenteres så å si hver uke at bemanningen er for lav og at det er behov for å styrke bemanningen. I dag løper helsepersonellet fra oppgave til oppgave. Det sliter. Vi klarer ikke å gi forsvarlige helsetjenester uten å øke grunnbemanningen. 

– Skal vi få ansatte til å velge helseyrker og å bli værende er det tvingende nødvendig å redusere arbeidsbelastningen. Det er for mange som vurderer å slutte i disse viktige yrkene.  Lønns- og arbeidsvilkårene må bedres. Hvis vi ikke gjør det vil vi få et betydelig utfordring med å rekruttere, mobilisere og beholde tilstrekkelig med helsepersonell, sier Ellefsen. 

Heltidsarbeid og turnusordninger 

– Nå må det gjøres alvor av å tilby flere heltidsstillinger til flere. Det er et betydelig potensiale i å mobilisere arbeidskraft hvis flere får mulighet til å jobbe hel stilling, sier Ellefsen. 

– Det er skuffende at kommisjonens flertall mener at medbestemmelse begrenser arbeidsgivers mulighet til å finne gode lokale løsninger for organisering av arbeidstiden, sier Delta-lederen. 

– Delta mener tvert imot at god involvering av tillitsvalgte er helt avgjørende for å sikre gode og forsvarlige turnusordninger for de ansatte, sier Ellefsen. Han støtter mindretallets konklusjon om at det ikke er nødvendig å inngå sentrale avtaler om gjennomsnittsberegning av arbeidstiden eller å gjennomgå arbeidsmiljølovens bestemmelser. Dagens ordning hvor dette avtales lokalt fungerer hensiktsmessig og bør videreføres. 

– Nå kommer vi til å studere utredningen grundig og komme tilbake til ytterligere kommentarer og forslag, sier Ellefsen. 

Lizzie Ruud Thorkildsen, nestleder i YS: - Profesjonskamp kan ikke stå i veien for god omsorg

Lizzie Ruud Thorkildsen, nestleder i YS og medlem av Helsepersonellkommisjonen.
Lizzie Ruud Thorkildsen, nestleder i YS og medlem av Helsepersonellkommisjonen. Foto: NTB Kommunikasjon/Thomas Brun

– Vi må legge den utdaterte profesjonstankegangen bak oss, satse på oppgavedeling og se på hvordan vi kan jobbe tverrfaglig  til det beste for brukerne. Det haster, det er tid for handling nå, sier Lizzie Ruud Thorkildsen, nestleder i YS og medlem av Helsepersonellkommisjonen.

Les hele kommentaren på www.ys.no:

 

Helsepersonellkommisjonen 

Helsepersonellkommisjonen ble oppnevnt av regjeringen i desember 2021 for å etablere et kunnskapsgrunnlag og foreslå treffsikre tiltak for å utdanne, rekruttere og beholde kvalifisert personell i helse- og omsorgstjenesten i hele landet.

Utvalget har vært ledet av Gunnar Bovim. Tidligere Delta-leder og nå nestleder i YS, Lizzie Ruud Thorkildsen har vært medlem i utvalget.  

Se også