Arbeidsmiljø og et inkluderende arbeidsliv: Forebyggende innsats er bra for alle

Illustrasjonsbilde
Illustrasjonsbilde Foto: Colourbox

Godt arbeidsmiljø handler om hvordan vi organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet.

Hele det norske arbeidslivet har slått fast at arbeidsmiljø handler om selve arbeidet som utføres, og står sammen om definisjonen om at.

  • Arbeidsmiljø er knyttet til hvordan man organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet.
  • Arbeidsmiljø er forskjellig fra arbeidsplass til arbeidsplass, og krever ulike tilnærminger
  • Arbeidsmiljø påvirker arbeidstakernes helse, jobbengasjement og virksomhetenes resultater og produktivitet.

Det er dokumentert at forebyggende arbeidsmiljøarbeid basert på kunnskap om det som virker er en god investering for alle parter. Godt arbeidsmiljø gir gevinst for både helse, motivasjon og fravær blant ansatte, og dermed også produktivitet og resultat i virksomheter, og sparte kostnader for samfunnet.

Fra Deltas prinsipprogram

  • Arbeidsgivere, tillitsvalgte, verneombud har sammen med andre ansatte et felles ansvar for å bidra til et godt arbeidsmiljø. Det viktigste arbeidet for et inkluderende arbeidsliv og et helsefremmende arbeidsmiljø skjer i den enkelte virksomhet.
  • Arbeidsmiljøloven er en vernelov som skal sikre medarbeiderne en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon. Intensjonene i lovgivningen må respekteres, og ansattes rettigheter i lov og avtaleverk må ikke svekkes. Ansatte trenger ikke mindre, men annerledes vern når arbeidslivet digitaliseres og endres.
  • Arbeidstidsordninger må være forutsigbare og ivareta helse, velferd og sikkerhet. Heltid skal være hovedregelen, og bruken av midlertidige stillinger skal reduseres. Arbeidstidsordningene må innrettes slik at de stimulerer til å rekruttere og beholde arbeidskraft.
  • Et arbeidsliv i rask endring skaper nye utfordringer. Dette stiller krav til at ledere, tillitsvalgte og ansatte har tilstrekkelig ressurser og kompetanse til å møte utfordringene.
  • Godt partssamarbeid og tydelig ledelse er avgjørende for å ivareta de ansatte i møte med de utfordringer som teknologien skaper. Det må være mulig å skille mellom arbeidsliv og reell fritid – også når arbeidsoppgavene kan løses uavhengig av tid og sted. Teknologien skal ikke brukes på en slik måte at medarbeidere og arbeidstakere overvåkes.
  • Tillit, rettferdighet og samarbeidsevne har betydning for produktivitet, trivsel og sykefravær hos medarbeiderne. God balanse mellom tillit og styring skaper bedre resultater enn bruk av kontroll.

 

Siste saker om arbeidsmiljø og inkluderende arbeidsliv

{{article.displayName}}