Delta mener: Sats på ansatte og en bedre oppgavedeling

Samfunnet står overfor store og raske endringer blant annet når det gjelder teknologisk utvikling, befolkningsutvikling, globalisering, ressurssituasjon, miljø og klima.

Skal offentlig tjenesteyting og arbeidslivet ellers klare de nødvendige omstillingene, må vi jobbe smartere samtidig som vi må satse på kompetanseutvikling og at flere videreutdanner seg i kombinasjon med jobb. Alle yrkesgrupper må involveres. Det å satse på fagarbeidere og fagskole er like viktig som høyskole og universitet i utviklingen av fremtidens kompetanse.

I mange yrkesgrupper får ikke ansatte brukt hele sin kompetanse. Det er ofte en uklar oppgavedeling der det er vilkårlig hvilke oppgaver de ulike yrkesgruppene og ansatte skal utføre.  

Mange steder er det behov for å endre på hvordan oppgavene løses ved å dele, omfordele og jobbe på nye måter. Målet må være at alle yrkesgrupper får brukt sin kompetanse på best mulig måte samtidig som ansatte får nødvendig kompetanseutvikling til å møte nye utfordringer.

Delta mener at:

  • Bedre oppgavedeling mellom yrkesgruppene vil gi bedre kvalitet for brukerne og et bedre arbeidsmiljø for arbeidstakerne. Det er lønnsomt for arbeidsgiver og det gjør arbeidsplassen mer attraktiv.
  • Utfordringene samfunnet står overfor krever en storstilt satsing på kompetanse og bedre bruk av kompetanse. Dette vil kreve økte bevilgninger og forbedrede økonomiske rammebetingelser for offentlig tjenesteyting
  • Tillitsvalgte må involveres tett i arbeidet med oppgavedeling på den enkelte arbeidsplass. Partene i den enkelte virksomhet må prioritere kartlegging av det fremtidige kompetansebehovet, slik at man kan identifisere kompetansegap og bygge riktig kunnskap.
  • Det må utvikles en positiv læringskultur og et arbeidsmiljø med rom for erfaringsutveksling og kompetansedeling på den enkelte arbeidsplass.
  • Det må avsettes tilstrekkelig tid og midler slik at den enkelte arbeidstaker sikres kompetanseutvikling i arbeidstiden
  • Både formal- og realkompetanse skal vurderes og gi lønnsmessig uttelling.
  • Det må bli et større fokus på kunnskapsledelse slik at ansattes kompetanse blir verdsatt og brukt, og at flere får mulighet til å opparbeide seg kompetanse til å løse nye arbeidsoppgaver.
  • Myndighetene må prioritere en helhetlig satsing på oppgavedeling og riktig bruk av kompetanse særlig knyttet til helse- og omsorgstjenestene, skole og barnehage. Dette er viktig for å møte det økende kompetansebehovet i offentlig tjenesteyting og bør utredes nærmere for eksempel gjennom en offentlig utredning og en plan for forsøk med mer bruk av oppgavedeling.

Denne resolusjonen ble vedtatt på Deltas representantskap 24. november 2021.