Delta mener: Ledere og tillitsvalgte må samarbeide om mer hensiktsmessig oppgavedeling

Mangel på arbeidskraft og krav til mer spesialisert kompetanse for å løse mer komplekse arbeidsoppgaver vil bli en utfordring i fremtidens arbeidsliv. Hvordan vi bruker og forvalter kompetanse og kunnskap vil bli avgjørende for tilbudet og kvaliteten på fremtidens velferdstjenester.

Resolusjon vedtatt på Deltas representantskapets møte 20. – 21. november 2013

Mer hensiktsmessig oppgavefordeling er viktig for å oppnå bedre utnyttelse av personellressurser, frigjøre tid til mer spesialiserte oppgaver, fjerne flaskehalser og gi mer effektive tjenester.

Delta mener at best tjenestekvalitet oppnås når ledere og tillitsvalgte sammen utvikler rammer for organisering av arbeidsoppgaver og for hvordan de ansattes kompetanse best kan brukes for å møte nye krav og forventninger.

Delta vil:

  • At oppgavedeling forankres i ledelsen på virksomhetsnivå. Rammer for organisering av oppgaver og forvaltning av de ansattes kompetanse må utvikles i samarbeid mellom ledelse og tillitsvalgte i virksomheten.
  • At alle ansatte får opplæring til å løse nye oppgaver. Kompetanseutvikling, både i form av internopplæring på arbeidsplassen, veiledning, hospitering og videreutdanning for personell som gis nye oppgaver, er viktig for å skape trygghet, aksept for endringer og kvalitet i tjenesten.
  • At ledelse og tillitsvalgte i samarbeid utvikler kompetanseplaner med tiltak som både er tilpasset den enkelte ansatte og virksomhetens samlede kompetansebehov. Kompetansekartlegging som både identifiserer de ansattes kompetanse og virksomhetens behov må ligge til grunn for kompetanseplanene.
  • At det formelle utdanningssystemet i større grad møter arbeidslivets behov for ansatte med stor helhetsforståelse og kompetanse til å søke tverrfaglig samarbeid.

Utdrag fra Deltas prinsipprogram 2012-2016

Fag-/yrkesutdanningene har et nivå og en kvalitet som samsvarer med arbeidslivets behov og er attraktive utdanningsvalg som bidrar til å sikre offentlig sektor nok og riktig arbeidskraft.

Arbeidslivet er en arena for livslang læring.

Det skal være gode muligheter for kompetanseutvikling for Deltas medlemsgrupper tilpasset behovene i arbeidslivet. Kompetanseutvikling skal lønne seg.

Delta skal fremme en hensiktsmessig oppgavedeling i offentlig sektor for å sikre at alle medlemsgruppene får brukt sin kompetanse