Organisasjon

Delta er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon med over 96.000 medlemmer. Medlemmene jobber innen offentlig tjenesteyting. Delta er tilsluttet hovedorganisasjonen YS (Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund).

Som medlem blir du tilknyttet et organisasjonsledd med utgangspunkt i din arbeidsplass. Fordi arbeidslivet er ulikt organisert finnes det også ulike typer av organisasjonsledd i Delta.

Lokale ledd og virksomhetsledd

Den vanligste typen er lokalt ledd, som samler medlemmer i en kommune eller en annen type arbeidsgiver, for eksempel et helseforetak.

På arbeidsplassen og i det lokale leddet blir medlemmene ivaretatt av tillitsvalgte som samtidig er ledere av det lokale leddet. Tillitsvalgt valgt i tråd med  bestemmelsene i tariffavtalen og Deltas egne vedtekter og retningslinjer.

Noen ganger er arbeidsplassen spredd over hele landet, og organisasjonsleddet kan da være et nasjonalt virksomhetsledd.  

Noen virksomhetsledd  som organiserer ansatte i en spesiell virksomhet har større grad av selvstendighet, og er organisert som en egen medlemsorganisasjon.

Yrkes- og bransjeorganisasjoner

19 yrkes- og bransjeorganisasjoner ivaretar medlemmenes yrkesfaglige interesser. 

Organisasjonsdemokrati

Deltas høyeste besluttende myndighet er representantskapet. Representantskapet  består av representanter for fylkene, yrkes. og bransjeorganisasjonene, selvstendige virksomhetsledd og hovedstyret. 

Representantskapes møtes årlig. Mellom representantskapets møter er det hovedstyret som leder Delta.  Leder og nestledere i hovedstyret er frikjøpt for å ivareta sine verv, og har faste kontorplasser på hovedkontoret.

Administrasjon

Delta har hovedkontor i Oslo og er delt inn i seks regioner med totalt ni kontorer.

 

Deltas årsberetninger

Deltas årsberetning godkjennes av hovedstyret og legges frem for representantskapet til orientering.

Fra 2021 leverer vi også likestillingsredegjørelse.