Den norske modellen: Fagorganisering og partssamarbeid er bærebjelker i det norske velferdssamfunnet

Forsidebilde fra NOU 2021: 9: Den norske modellen og fremtidens arbeidsliv — Utredning om tilknytningsformer og virksomhetsorganisering.
Forsidebilde fra NOU 2021: 9: Den norske modellen og fremtidens arbeidsliv — Utredning om tilknytningsformer og virksomhetsorganisering.

Velfungerende partsamarbeid på nasjonalt nivå og på den enkelte arbeidsplass er avgjørende for å skape gode endringer.

Når vi i samfunnsliv, arbeidsliv og politikk snakker om den norske eller den nordiske modellen så dreier det seg om trekk ved økonomi, arbeidslivsorganisering og politisk system som kjennetegner de nordiske landene.

Sentrale elementer er en omfattende velferdsstat, høy yrkesdeltakelse, et velorganisert arbeidsliv med et godt fungerende trepartssamarbeid mellom myndigheter og arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner og jevn fordeling av inntekt. Konkret snakker vi også om: 

  • Trepartssamarbeid mellom myndighetene, arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene sentralt og i virksomhetene
  • Det sentrale partssamarbeidet mellom arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene
  • Det virksomhetsbaserte partssamarbeidet i kombinasjon med det direkte samarbeidet mellom arbeidstakere og ledere

Les mer om den norske modellen:

Trepartssamarbeidet på sentralt nivå

 Partene i arbeidslivet og myndighetene har en rekke råd og utvalg:

Partsarbeid innenfor utdanning og kompetanse

Innen utdanning og kompetanse er det en rekke partssammensatte råd og utvalg både nasjonalt og på fylkesnivå. Det er faglige råd på hvert programområde innen fagopplæringen.

Fra Deltas prinsipprogram

Arbeidslivet preges av raske og store endringer. Vi må tenke nytt for å sikre rettferdig fordeling og bærekraft. Velfungerende partssamarbeid, på nasjonalt nivå og på den enkelte arbeidsplass, er avgjørende for å skape gode endringer som tjener både den enkelte medarbeider og virksomhetene.

  • Lokalt partssamarbeid fremmer utvikling og nytenkning i virksomheter og er en nøkkel for å skape gode endringer.
  • Medbestemmelse og medvirkning, direkte og gjennom tillitsvalgte, er nødvendig for at medarbeiderne skal få brukt sin ressurser til virksomhetens beste. 
  • Et arbeidsliv i rask endring skaper nye utfordringer. Dette stiller krav til at ledere, tillitsvalgte og ansatte har tilstrekkelig ressurser og kompetanse til å møte utfordringene.
  • Tillitsvalgtes rammevilkår må muliggjøre god ivaretakelse av medlemmene og bidra til at vervet oppleves som attraktivt og meningsfullt.
  • Godt partssamarbeid og tydelig ledelse er avgjørende for å ivareta de ansatte i møte med de utfordringer som teknologien skaper. Det må være mulig å skille mellom arbeidsliv og reell fritid – også når arbeidsoppgavene kan løses uavhengig av tid og sted.
  • Et bærekraftig arbeidsliv er en viktig faktor for å nå FNs bærekraftsmål. Trepartssamarbeidet er en arena hvor et samarbeid om å nå målene naturlig hører hjemme. Også i kommunene og i den enkelte virksomhet er partssamarbeid om bærekraftsmålene avgjørende.