Ny Fafo-rapport viser økt trykk på oppgavedeling i helsesektoren

Seniorforsker Leif Moland (t.v.) , Delta-leder Trond Ellefsen og forsker Ketil Bråthen i Deltas TV-studio i forbindelse med presentasjonen av Fafo-rapporten om oppgavedeling.
Seniorforsker Leif Moland (t.v.) , Delta-leder Trond Ellefsen og forsker Ketil Bråthen i Deltas TV-studio i forbindelse med presentasjonen av Fafo-rapporten om oppgavedeling. Foto: Per Tandberg

En fersk Fafo-rapport viser økt trykk på oppgavedeling. – Det er på høy tid at vi handler, ikke bare snakker om oppgavedeling, sier Delta-leder Trond Ellefsen.

forside til tekst.jpg

Fafo har på oppdrag fra Delta utarbeidet en forskningsrapport om oppgavedeling med særlig vekt på helsefagarbeider, helsesekretær og portør. Rapporten oppsummerer mye viktig kunnskap om oppgavedeling og ser nærmere på noen konkrete eksempler fra sykehus og kommune. Rapporten har blant annet fokus på bedre bruk av kompetanse og involvering av ansatte og tillitsvalgte.

Rapporten inneholder viktige funn om blant annet at:  

  • Oppgavedeling er stadig mer på dagorden
  • Stort potensiale for bedre bruk av kompetanse
  • Mindre profesjonskamp
  • Viktigheten av partsamarbeid og medarbeiderdrevet innovasjon

Oppgavedeling er stadig mer på dagorden

Rapporten viser at arbeidet med bedre oppgavedeling er stadig mer i fokus, både i kommuner og sykehus. Noe av denne oppgavedelingen skjer som nødløsninger, men mye skjer også som følge av planlagt og styrt arbeid. Det omfattende arbeidet i Tørn-prosjektet er gode eksempler på det gode strategiske arbeidet knyttet til oppgavedeling.

Stort potensiale for bedre bruk av kompetanse

Rapporten viser også at det er stort potensiale i arbeidet med en bedre oppgavedeling. I casene som undersøkes får ansatte med helsefaglig utdanning brukt mer tid på å gjøre oppgaver de er utdannet til. Det innebærer samtidig at de bruker mindre tid på oppgaver som ikke krever deres kompetanse.

Delta-TV: Se presentasjon av rapporten i videoen under

Mindre profesjonskamp

Rapporten viser også at det er mindre profesjonskamp yrkesgruppene mellom. I flere av casene oppleves profesjonskampen å være lite til stede i dag. Dette kan dels knyttes til at personellsituasjonen i helse- og omsorgsektoren er så utfordrende at man derfor er nødt til å være pragmatisk innstilt. En annen grunn kan handle om hvordan arbeidet ny oppgavedeling har vært gjennomført.

Artikkelen fortsetter under videoen

Viktigheten av partsamarbeid og medarbeiderdrevet innovasjon

Rapporten viser også hvor viktig det er med godt partsamarbeid og det å skape reel medarbeiderdrevet innovasjon. Eksempelet fra Bodø kommune viser at de gjennom arbeidet med ny oppgavedeling har lykkes i å involvere og engasjere de ansatte gjennom å arbeide praktisk og oppgavenært.

Delta-leder krever handling

Under den digitale lanseringen la Fafo først frem hovedresultatene i rapporten, før forbundsleder Trond Ellefsen i Delta og Berit Sund fra KS kommenterte funnene.

– Delta takker Fafo for en god og viktig rapport med viktig informasjon om hvordan man kan arbeide med å få til en bedre oppgavedeling, sier Trond Ellefsen Forbundsleder i Delta.

Han er opptatt av at det nå blir handling, og ikke bare prat om oppgavedeling.

– Det må jobbes systematisk, strukturert og målrettet. Fornuftig og hensiktsmessig oppgavedeling må bli hverdag og virkelighet ute på den enkelte arbeidsplass. Det tjener pasientene på, det kommer tjenestemottakerne til gode, det styrker arbeidsmiljøet og samarbeidet og det tjener samfunnet. Kvaliteten øker, fastslår Ellefsen. 

Teksten fortsetter under bildet

IMG_9923_b.jpeg
Delta-leder Trond Ellefsen og seniorrådgiver i KS, Berit Sund, samtalte om oppgavedeling. Deltas spesialrådgiver Einar Hanisch ledet samtale. (Foto: Per Tandberg)

Han peker også på at rapporten er nyttig i oppfølgingen av Helsepersonellkommisjonen og den tydelige marsjordenen som ble gitt der om at helsetjenesten må prioritere dette temaet enda sterkere og sikre at kompetanse blir brukt mest mulig.

– Vi understreker at det er et lederansvar å sikre riktig bruk av kompetansen. Lederne må initiere og styre disse prosessene - implementere og sørge for god forankring hos tillitsvalgte og ansatte, sier Ellefsen.

Om rapporten

forside til faktaboks1.jpg

Denne rapporten er finansiert og gjennomført på initiativ fra Delta. I rapporten har forskerne sett nærmere på oppgavedeling innenfor yrkesgruppene portører, helsesekretærer og helsefagarbeidere. 

Forskerne Ketil Bråthen og Leif E. Moland i Fafo har gjennomgått litteratur, samt gjennomført tre casestudier.

Følgende to problemstillinger har ligget til grunn for arbeidet:

  • Hvordan kan ansatte med ulik kompetanse brukes bedre og mer hensiktsmessig enn i dag?
  • Hva hemmer og fremmer god oppgavedeling mellom de tre utvalgte yrkesgruppene og andre yrkesgrupper med overlappende eller tangerende arbeidsoppgaver?

www.fafo.no