Tariff 2022: Arbeidstid

Den enkeltes arbeidstidsordning og turnus har stor betydning for helse, privatliv og for muligheten til å utføre en god jobb.

Deltas tillitsvalgte og medlemmer opplever et økende press på arbeidstiden. Ny teknologi medfører at mange opplever økte krav til fleksibilitet, noe som påvirker den enkeltes forutsigbarhet og sosiale liv.

Delta er opptatt av at medlemmene skal ha arbeidstidsordninger som ivaretar helse, velferd og sikkerhet, og som samtidig bidrar til å sikre kvalitet i arbeidet. Ordningene må i tillegg stimulere til å beholde, mobilisere og rekruttere arbeidskraft. Videre skal være mulig å arbeide i full stilling frem til pensjonsalder.

LAST NED: Tariff 2022-2024 debatthefte (pdf)

De fleste tariffavtaler har bestemmelser som regulerer arbeidstid. For eksempel kan tariffavtalen regulere hvor mange timer i uken man skal jobbe og hvordan arbeidstiden skal fordeles. 

Bruk av fjernarbeid har særlig blitt aktualisert under koronapandemien. Mulighet for å jobbe utenfor det faste arbeidsstedet kan gi økt og positiv fleksibilitet, men kan også bidra til å utfordre skille mellom arbeid og fritid. 

Arbeidet med å utvikle en heltidskultur i kvinnedominerte yrker går sakte, og i mange tariffområder er det fremdeles en høy andel ansatte i deltidsstillinger. Deltidsarbeid er spesielt utbredt i pleie- og omsorgssektoren, og er en utfordring for likestilling, kvalitet og kontinuitet i tjenestene. Deltidsansatte er en stor arbeidskraftreserve. For å møte fremtidens arbeidskraftbehov, trengs det flere hele stillinger og større stillingsbrøker.

For den enkelte arbeidstaker kan retten til hel stilling være avgjørende for muligheten til å en forutsigbar hverdag og et trygt liv. 

Spørsmål

> Bør det fremmes krav om endringer i tariffavtalens bestemmelser om arbeidstid? Eventuelt hvilke?  

> Bør tariffavtalen endres for å styrke muligheten for hel stilling? Eventuelt hvordan?