Tariff 2022: Det grønne skiftet

Det grønne skiftet handler om hvordan Norge skal bli et lavutslippsland innen 2050. For å få dette til må vi omstille oss slik at vekst og utvikling skjer innenfor naturens tålegrenser. Skal vi lykkes med dette og sikre en rettferdig omstilling, vil tariffavtalene være sentrale for å sikre samarbeid og medvirkning til et mer bærekraftig arbeidsliv.

Tariffavtalene kan være et viktig virkemiddel i omstillingen som må til for å møte klima- og miljøkrisen. Disse er selve instrumentet for regulering av norsk arbeidsliv og har også tidligere vært brukt for å møte kriser og gjennomføre store samfunnsmessige endringer.

LAST NED: Tariff 2022-2024 debatthefte (pdf)

Krav til tariffbestemmelser som bidrar til å forbedre klima og miljøtilstanden kalles gjerne grønne tariffkrav og dette perspektivet er relativt nytt i tariffavtaleutviklingen. 

Vellykket grønn omstilling krever involvering og medbestemmelser på arbeidsplassene. I de siste årene er det kommet inn bestemmelser i flere hovedavtaler som slår fast at klima- og miljøtiltak er en del av partssamarbeidet.  Det kan også være aktuelt å fremme andre grønne tariffkrav i hovedtariffoppgjøret 2022. 

Tariffavtalens betydning i det grønne skiftet må ha flere formål. Den må sikre medvirkning og trygge arbeidstakerne i en omstillingsfase, for eksempel der arbeidsplassen legges ned eller arbeidsoppgavene endres som følge av det grønne skiftet. Videre bør den stimulere til klimavennlige handlinger. Eksempler på det siste kan være alt fra sykkeltillegg til krav om å redusere matsvinn eller krav til regnskogvennlig drivstoff til transport og oppvarming, samt klimanøytrale arbeidsklær.  Det kan også være krav til grønne investeringer og pensjonsfond, eller at overskuddet i bedriften brukes til grønn omstilling. 

Deltas medlemmer jobber i mange bransjer og sektorer, og det vil derfor være ulike tilnærminger til grønn omstilling fra virksomhet til virksomhet.  

Miljøutfordringene er store, og partene i arbeidslivet må dele ansvaret og fordele byrder og goder. Tariffavtalene kan bidra til at både arbeidstaker og arbeidsgiver tar sin del av kostnadene ved omstilling, men det må oppleves rettferdig dersom man skal få gjennomslag og lykkes i det viktige arbeidet med det grønne skiftet.

Spørsmål

> Hvilke tariffkrav kan være aktuelle å fremme for å sikre en rettferdig «grønn» omstilling?