Tariff 2022: Pensjon

Tariff 2022: Pensjon

Pensjon fra første krone!

Alle skal opptjene pensjon fra første krone de tjener, uavhengig av alder, inntekt, stillingsprosent, arbeidsforholdets varighet, eller om de er fast eller midlertidig ansatt. Dette har vært et satsningsområde for Delta i flere år, og et krav inn i flere tariffavtaler/tariffområder der det ikke allerede er innført.

LAST NED: Tariff 2022-2024 debatthefte (pdf)

I privat sektor har ofte pensjon vært regnet først av inntekt over 1 G. Pensjonsordninger i privat sektor og enkelte tariffområder/yrkesgrupper i offentlig sektor, har hatt en nedre innmeldingsgrense på 20 prosent stilling. Dette har i hovedsak rammet kvinner, lavtlønte, unge arbeidstakere og personer med svak tilknytning til arbeidslivet ellers. 

Høsten 2019 fikk YS Spekter/Delta gjennomslag i Rikslønnsnemnda for kravet om opphevelse av innmeldingsgrensen på 20% stilling for sykehusene i Spekter. Oslo kommune har senere fulgt etter. I juni 2021 la regjeringen frem et lovforslag om at arbeidsgivere i privat sektor må spare minst 2 prosent av ansattes inntekt fra første krone, og ikke først fra 1 G som i dag. Også de med stilling under 20 prosent skal tjene opp pensjon, og aldersgrensen i ordningene senkes fra 20 til 13 år. Endringene skal tre i kraft fra 2023 og innebærer at de aller fleste arbeidstakere vil opptjene pensjon fra første krone. En 20 prosent-grense finnes fortsatt i de lovfestede ordningene, Statens pensjonskasse og sykepleierordningen.

Tidligere fulgte det av innskuddspensjonsloven at man måtte ha vært i en jobb i over tolv måneder for å få med seg pensjonskapitalen når man sluttet. Loven er endret fra 1.1.2021, og ansatte opptjener nå pensjon uavhengig av hvor lenge arbeidsforholdet har vart.

Offentlig tjenestepensjon

Fra 1.1.2020 omfattes de som er født i 1963 eller senere av en ny påslagsordning, med nytt opptjeningssystem og ny livsvarig AFP. Ansatte født før 1963 fortsetter opptjening i den gamle pensjonsordningen (bruttoordningen) og beholder AFP som en tidligpensjonsordning. Særaldersgrensene var ikke tema i pensjonsavtalen av 3. mars 2018. Partene i arbeidslivet og regjeringen har senere inngått en midlertidig avtale for pensjonen til dem som har særaldersgrense. En langsiktig pensjonsløsning er det imidlertid ennå ikke enighet om. Stortinget vedtok likevel i juni 2021 å oppheve plikten til å fratre ved særaldersgrensen. Lovendringen vil tre i kraft 1.7.2021 for statsansatte og sykepleiere. I KS-området vil ikrafttredelse trolig skje fra 1.1.2022. 

Nedenfor omtales mulig reformert AFP i privat sektor. Eventuelle endringer kan føre til at ny offentlig AFP for årskullene født i 1963 eller senere må vurderes på nytt.

Privat sektor 

Presset på etablerte pensjonsordninger utenfor offentlig sektor fortsetter. I endringsprosesser og ved opprettelse av nye tariffavtaler har det vært viktig for  Delta at medlemmer ivaretas ved at nye ordninger så vidt mulig er forutsigbare, livsvarige og kjønnsnøytrale. Dette betyr at Delta har hatt en klar preferanse for hybridpensjon fremfor innskuddspensjon, noe vi også har fremforhandlet bl.a. i tariffområdet for Private Barnehager – PBL. Også i tariffområder der våre medlemmer har pensjonsordning som kun tilfredsstiller minimumsordningen i lov om obligatorisk tjenestepensjon (innskuddspensjon på 2% fra 1G), eller som ikke har pensjon fra første krone, bør det vurderes å fremme krav vedrørende pensjon.  

Rapporten om en mulig reformert AFP i privat sektor er nå fremlagt. Den nye modellen skal bidra til en mer forutsigbar og rettferdig ordning, og hindre at mange uforskyldt mister retten til AFP som i dag. Ordningen skal være knyttet til antall år i AFP-bedrift gjennom hele yrkeskarrieren, og ikke bare de siste årene som i dagens ordning. Langt flere enn i dag vil dermed bli omfattet. Regjeringen har signalisert at statens bidrag opprettholdes på dagens nivå, og NHO har gitt uttrykk for at heller ikke arbeidsgiverne skal betale mer. I tillegg skal fondsgraden trappes opp slik at ordningens juridiske forpliktelser sikres. Den store utfordringen er derfor finansiering av ordningen, dersom ytelsen skal være på nivå med i dag. Det ligger dermed an til at AFP kan bli et tema i hovedoppgjøret i 2022.

Spørsmål

> Hva bør være Deltas viktigste prioriteringer i arbeidet med pensjon?