Tariff 2022: Kompetanse

Kompetanse og god oppgavedeling mellom yrkesgruppene er viktig i Deltas tariffpolitikk.

Endinger i samfunnet slik som globalisering, klimaendringer, demografiske endringer og ny teknologi endrer arbeidslivet og gjør at det stilles nye og økte krav til arbeidstakernes kunnskap og ferdigheter. I tillegg har også koronapandemien gjort at ny teknologi utvikles og tas i bruk raskere. 

Utvikling av målrettet kompetanseutvikling for ansatte, slik at de kan mestre nye arbeidsoppgaver og arbeidsmåter, er avgjørende for å sikre rett kompetanse for virksomhetene i fremtiden. Kompetanseutvikling blir stadig viktigere og tariffavtalene må bidra til at dette skjer. Arbeidsplassen skal være en læringsarena, hvor den ansatte kan utvikle seg og sin kompetanse i tråd med virksomheten og den enkeltes behov. Også bruken av de ansattes kompetanse er viktig. God oppgavedeling mellom yrkesgruppene gir effektive tjenester, god kvalitet og et godt arbeidsmiljø. 

LAST NED: Tariff 2022-2024 debatthefte (pdf)

I flere tariffavtaler er det avtalt at arbeidsgiver har ansvar for å kartlegge kompetansebehov i samarbeid med tillitsvalgte og iverksette tiltak ut fra kartlagte behov. Lov- og avtaleverk har også bestemmelser om utdanningspermisjon. Selv om arbeidsgiver har anledning til å gi permisjon med lønn for utdanning, er det varierende hvor mange som får dette. Dette kan være et hinder for at ansatte gjennomfører etter- og videreutdanning. En mulighet er å styrke retten til kompetanseutvikling i tariffavtalene, både i og utenfor arbeidsplassen, noe som kan bidra til at flere får mulighet til å øke sin kompetanse. 

Et annet virkemiddel for å stimulere til kompetanseutvikling, er å ha forutsigbare betalingsbestemmelser som gir økt lønn for gjennomført etter- og videreutdanning.

Spørsmål

> Bør det fremmes krav om endringer i tariffavtalens bestemmelser om kompetanseutvikling og utdanningspermisjon? Eventuelt hvilke?

> Bør det fremmes tariffkrav som bidrar til å sikre god oppgavedeling mellom yrkesgrupper? Eventuelt hvilke?