Delta mener: Kompetanseutvikling for ansatte er en forutsetning for teknologisk utvikling i arbeidslivet

Resolusjon vedtatt på Deltas representantskap 27. november 2019: Digitalisering og ny teknologi vil prege og endre arbeidslivet. Offentlig tjenesteyting må møte nye krav ved å jobbe smartere med økt bruk av teknologi.

Kompetanse er det viktigste svaret for at ny teknologi skal komme ansatte, innbyggere og arbeidsplasser til gode.

Derfor mener Delta at myndighetene og partene i arbeidslivet sammen må bidra til å styrke arbeidstakernes digitale ferdigheter og kunnskap. Dette er allerede et viktig element i nasjonal kompetansepolitisk strategi, og innsatsen må forsterkes i årene fremover. 

Den enkelte arbeidsplass, bedrift og offentlig virksomhet må prioritere digital kompetanse. Som ved annen opplæring og videreutdanning, må ansatte og tillitsvalgte involveres og bidra når man legger til rette for læring. Arbeidsgiveren må sørge for at alle får ta del i kompetanseutviklingen. Ansatte som utvikler sin kompetanse må få annerkjennelse og uttelling for dette.

Utdanningsinstitusjonene må også omstille seg i takt med tiden. Innhold og gjennomføring av utdanning må løpende endres i tråd med teknologiske og digitale endringer i arbeidslivet. Det må legges til rette for at man i større grad bruker mulighetene teknologi gir for gode videreutdanningsmuligheter i kombinasjon med jobb.

Delta mener at:

  • Trepartssamarbeidet må benyttes for å utvikle og styrke digital kompetanse i ulike sektorer og bransjer.
  • Arbeidsgivere må sørge for at alle får kompetanseutvikling.
  • Ansatte og tillitsvalgte må bidra til kompetanseutvikling.
  • De som styrker sin kompetanse skal få annerkjennelse for det. Kompetanse skal lønne seg på alle nivåer.
  • Innholdet i utdanningene må tilpasses arbeidslivets behov og den teknologiske utviklingen.
  • Teknologisk utvikling må gi økt samspill mellom utdanning og arbeidsliv og bedre muligheter for videreutdanning i kombinasjon med jobb.

Resolusjon vedtatt på Deltas representantskap 2019