Resolusjon: Styrk mulighetene til læring hele livet

Deltas hovedstyre under representantskapet 2018 på Gardermoen hvor flere deloppgaver av Delta 2020 ble diskutert og vedtatt.
Deltas hovedstyre under representantskapet 2018 på Gardermoen hvor flere deloppgaver av Delta 2020 ble diskutert og vedtatt. Foto: Siv Bjelland

Resolusjon vedtatt på Deltas representantskap 29. november 2018: Samfunnet står overfor store og raske endringer når det gjelder teknologisk utvikling, befolkningsutvikling, globalisering, ressurssituasjon, miljø og klima.

Stadig flere eldre og stadig mer sofistikerte behandlingsmetoder gir økte krav til helsetjenestene. Innenfor offentlig tjenesteyting må vi møte dette med å jobbe smartere med økt bruk av teknologi. Det vil ikke være mulig å jobbe på samme måte som i dag. Arbeidstakerorganisasjoner må være viktige bidragsytere i denne endringen.

Mye læring skjer på jobben, og arbeidsplassen blir en enda viktigere læringsarena framover.  Samtidig er det nødvendig med muligheter for videreutdanning både på fagskole og høyskole. Dette er viktig for å forbedre tjenestene i takt med mulighetene utviklingen gir.

Da kan det offentlige også i fremtiden tilby gode tjenester til befolkningen.  Dette er igjen avgjørende for å bevare den høye tilliten som det offentlige har i befolkningen i dag.

Skal vi klare den nødvendige omstillingen av offentlige tjenester må flere videreutdanne seg i kombinasjon med jobb. Alle yrkesgrupper skal involveres i kompetanseutviklingen. Det å satse på fagarbeidere og fagskole er like viktig som høyskole og universitet i utviklingen av fremtidens kompetanse.

Tiden der man utdannet seg en gang og deretter jobbet et langt arbeidsliv er snart forbi. Snarere vil fremtiden bli preget av økte krav til kompetanse, og at mer av utdanningen skjer i kombinasjon med jobb gjennom hele arbeidslivet. Dette stiller nye krav både til arbeidsgiver, arbeidstaker, utdanningsinstitusjoner og samfunnet for øvrig.

Delta mener at:

  • Læring i arbeidslivet må anerkjennes i utdanningssystemet, og inntak på grunnlag av realkompetanse må styrkes.
  • Arbeidsgiveren må sørge for at alle får ta del i kompetanseutviklingen på arbeidsplassen.
  • Fagbrev på jobb vil bidra til at flere kan ta fagbrev som voksne.
  • Utdanningssystemets innhold og dimensjonering må være tilpasset arbeidslivets behov. Utdanninginstitusjonene må prioritere å opprette gode tilbud som kan kombineres med jobb
  • Ansatte og tillitsvalgte må bidra til kompetanseutviklingen.
  • De som styrker sin kompetanse skal få annerkjennelse for dette. Kompetanse skal lønne seg på alle nivåer.
  • Det må legges til rette for finansiering av etter- og videreutdanning som et nødvendig virkemiddel for at den enkelte kan gjennomføre slik utdanning.