Delta mener: Arbeidsplassen som læringsarena må styrkes

Delta mener: Arbeidsplassen som læringsarena må styrkes
Foto: Colourbox

Samfunnet står overfor store og raske endringer når det gjelder teknologisk utvikling, befolkningsutvikling, globalisering, ressurssituasjon, miljø og klima. Stadig flere eldre og stadig mer sofistikerte behandlingsmetoder gir økte krav til helsetjenestene. I tillegg vil den pågående pandemien og etterdønningene av den stille økte krav til omstilling i arbeidslivet.

Dette vil kreve en storstilt satsing på kompetanse i årene som kommer. Skal offentlig tjenesteyting klare den nødvendige omstillingen må flere videreutdanne seg i kombinasjon med jobb. Alle yrkesgrupper må involveres i kompetanseutviklingen. Det å satse på fagarbeidere og fagskole er like viktig som høyskole og universitet i utviklingen av fremtidens kompetanse. 

Samtidig må også arbeidsplassen som læringsarena styrkes. Det meste av kompetanseutviklingen skjer i arbeidslivet. På jobb lærer man gjennom erfaring, repetisjon, prøving og feiling, gjennom samarbeid med andre og i møte med nye utfordringer. Det må utvikles en positiv læringskultur og godt arbeidsmiljø på den enkelte arbeidsplass, Dette innebærer blant annet en hensiktsmessig organisering av arbeidet, god veiledning og oppfølging og rom for refleksjon. 

Kompetansearbeidet må bli langt mer systematisk. Delta rapporten «arbeidsplassen som læringsarena» utformet av AFI(Arbeidsforskningsinstituttet) viser at det gjenstår mye.  Relativt lite av læringen blir godt tilrettelagt og kompetanseutviklingen blir for tilfeldig.  Virksomhetene må bli langt bedre på struktur, mål og planer ut fra virksomhetenes og ansattes kompetansebehov. I tillegg involveres tillitsvalgte for lite i planlegging og gjennomføring av kompetanseutviklingen.

Skal man ta mantraet om livslang læring på alvor krever det en helt annen systematikk i arbeidet. Dette innebærer at arbeidsgiver i tett dialog med tillitsvalgte må utforme tydelige kompetanseplaner for den enkelte arbeidstaker som sikrer riktig og relevant kompetanseutvikling.  

Delta mener at:

  • Utfordringene samfunnet står overfor krever en storstilt satsing på kompetanse. 
  • Arbeidsgivere må sørge for at alle får kompetanseutvikling.
  • Ansatte og tillitsvalgte må bidra til kompetanseutvikling. 
  • De som styrker sin kompetanse skal få annerkjennelse for det. Kompetanse skal lønne seg på alle nivåer.
  • Arbeidsgivere må arbeide langt mer systematisk med kompetanseplanlegging og kompetanseutvikling, samt utvikle riktig og relevante kompetanseplaner for den enkelte arbeidstaker.  Tillitsvalgte må involveres tett.
  • Det må utvikles en positiv læringskultur og godt arbeidsmiljø på den enkelte arbeidsplass. 
  • Ansattes muligheter for etter- og videreutdanning må styrkes.
  • Digital læring og kompetanseutvikling må være et satsingsområde i virksomhetene.

Denne resolusjonen ble vedtatt på Deltas kongress 26. novermber 2020.