Inkluderende arbeidsliv - IA-avtalen

Et bærekraftig og inkluderende arbeidsliv har plass for at alle får bidra med sin kompetanse i arbeidslivet og muliggjør deltagelse i alle faser av ens voksne liv. Avtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) er et viktig bidrag til at flest mulig skal kunne delta i arbeidslivet.

IA-avtalen skal skape et arbeidsliv med plass til alle gjennom å forebygge sykefravær og frafall og på denne måten bidra til å øke sysselsettingen. Avtalen har et nasjonalt mål om å redusere sykefraværet med 10 prosent. Den gjeldende avtalen ble undertegnet den 18. desember 2018.

IA-avtalen er inngått mellom Regjeringen representert ved arbeids- og sosialministeren, arbeidsgiverorganisasjonene ved NHO, Virke, KS, Spekter og staten som arbeidsgiver ved kommunal- og moderniseringsdepartementet, samt arbeidstakerorganisasjonene ved LO, Unio, YS og Akademikerne.

Les mer om innholdet i IA-avtalen

 

Tiltak i IA-avtalen

  1. En arbeidsmiljøsatsing som skal fokusere på målrettet kunnskapsutvikling og formidling for bransjer og virksomheter, Utvikling av arbeidsmiljøportalen.no er et ledd i dette.
  2. Nye bransjeprogrammer for å prøve ut ulike målrettede tiltak innenfor forebyggende arbeidsmiljøarbeid og oppfølging av lange og/eller hyppig gjentakende sykefravær.
  3. Et nytt tilskudd til ekspertbistand i enkeltsaker med lange og/eller hyppig gjentakende sykefravær.
  4. Forsøk med utvidet bruk av kompetansetiltak rettet mot langtidssykmeldte arbeidstakere som på grunn av sykdom eller skade ikke kan komme tilbake til sin tidligere arbeidsgiver.

Arbeidsmiljø handler om arbeidet

Hele det norske arbeidslivet har slått fast at arbeidsmiljø handler om selve arbeidet som utføres, og står sammen om definisjonen om at:

  • Arbeidsmiljø er knyttet til hvordan man organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet
  • Arbeidsmiljø er forskjellig fra arbeidsplass til arbeidsplass, og krever ulike tilnærminger
  • Arbeidsmiljø påvirker arbeidstakernes helse, jobbengasjement og virksomhetenes resultater og produktivitet.

Det er dokumentert at forebyggende arbeidsmiljøarbeid basert på kunnskap om det som virker er en god investering for alle parter. Godt arbeidsmiljø gir gevinst for både helse, motivasjon og fravær blant ansatte, og dermed også produktivitet og resultat i virksomheter, og sparte kostnader for samfunnet.