Delta mener: Arbeidstakere trenger et sterkt og tilpasset vern i et arbeidsliv i stadig endring

Foto: Thomas Brun / NTB
Foto: Thomas Brun / NTB

De teknologiske endringene stiller nye krav til vern av arbeidsmiljø. Koronapandemien har satt fart på digitaliseringen av arbeidslivet og bidratt til mer bruk av hjemmekontor.

Det gir oss nye utfordringer knyttet til arbeidsplassfellesskap, balanse mellom arbeid og fritid samt kontroll og tillit. Ivaretakelse av den enkelte ansattes arbeidsmiljø er viktig for å sikre et bærekraftig arbeidsliv der det er plass til og bruk for alle. Arbeidsmiljø handler om selve arbeidet og er knyttet til hvordan man planlegger, organiserer og gjennomfører arbeidet. Det påvirker arbeidstakernes helse, jobbengasjement og virksomhetens resultater og produktivitet. Det er god investering å drive forebyggende arbeidsmiljøarbeid basert på kunnskap om det som virker.

Et arbeidsliv i endring stiller nye krav til kompetanse og livslang læring. Riktig bruk og utvikling av den enkeltes kunnskap og kompetanse, er avgjørende for mestring og er dermed forebyggende mot fravær og frafall. 

HMS-krav og andre vernebestemmelser er utviklet i en tid hvor industriarbeidsplasser var toneangivende for arbeidet, og er fortsatt i liten grad tilpasset belastende kvinnedominerte yrker i offentlig sektor. Den enkeltes arbeidstid er en viktig faktor i denne sammenhengen, da den har stor betydning for helse, trivsel og muligheten for å kunne gjøre en god jobb, så vel som den enkeltes anledning til å kunne balansere arbeidsliv og privatliv på en god måte. Forsvarlige arbeidstidsordninger sikres ved at det foretas kartlegging og vurdering av aktuelle risikofaktorer som blant annet søvnforstyrrelser, risiko for å gjøre feil, psykiske plager og velferdsmessige sider. 

Arbeidsplassen er arenaen for arbeidsmiljøarbeidet. Arbeidsplasser med et velfungerende partssamarbeid er grunnlaget for det forebyggende arbeidet for helsefremmende arbeidsmiljø, og dermed helt nødvendige for å kunne utvikle arbeidsmiljøet i takt med endringene i arbeidslivet. Trepartssamarbeidet om IA-avtalen forplikter partene nasjonalt og understøtter arbeidet som ledere, tillitsvalgte, verneombud og ansatte gjør i den enkelte virksomhet.  

Delta mener at

  • Økende digitalisering, endrede arbeidsoppgaver og nye krav til medarbeiderne stiller også nye krav til arbeidsmiljø.  Arbeidstakere trenger ikke mindre, men et nytt og tilpasset vern i et arbeidsliv i stadig endring.
  • Medbestemmelse er en av de mest forebyggende faktorene i et arbeidsmiljø.
  • Nye arbeidsmiljøutfordringer må tas på alvor og HMS-arbeidet på oppdateres for å tilpasses dagens arbeidsliv. 
  • Mer bruk av hjemmekontor har gjort det vanskeligere skille å mellom arbeid og fritid og å sikre at det fysiske arbeidsmiljøet er godt nok ivaretatt. Det trengs mer forskning for å få kunnskap om virkningen av den mer utstrakte bruken av hjemmekontor som koronapandemien har medført. 
  • Riktig bruk av kompetanse og utvikling av kompetansen er viktig både for å komme i arbeid, mestre arbeidsoppgavene og være i stand til å ta på seg nye oppgaver, holde sykefraværet nede og for å bli stående lenge i jobb. 
  • Arbeidstakere må sikres forsvarlige arbeidstidsordninger som ivaretar helse, velferd og sikkerhet 
  • Kollektive ordninger avtalt mellom partene bidrar til å endre og utjevne maktstrukturer og fremmer tillit og hindrer konflikter. Utfordringer med arbeidstid må løses gjennom partsarbeid.

Denne resolusjonen ble vedtatt på Deltas kongress 26. novermber 2020.