IA-avtalen: Bransjeprogrammene mot sykefravær og frafall

Bransjeprogrammene skal gi en målrettet innsats mot arbeidsmiljøutfordringer som er spesielle for de enkelte bransjer. Partene har valgt ut sju bransjer som har høy risiko for sykefravær og frafall. I programmene for barnehager, sykehjem, sykehus og persontransport har Delta mange medlemmer og deltar aktivt.

Formålet med bransjeprogrammene er at partene på bransjenivå jobber sammen om utfordringene. Innsatsområder, organisering og virkemidler skal støtte arbeidet som ledere, tillitsvalgte, verneombud og ansatte gjør i den enkelte virksomhet. 

Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd som er et nasjonalt organ innenfor trepartssamarbeidet besluttet de nye bransjeprogrammene i møte 21. mai 2019.

– Treparts bransjeprogrammer har vært et viktig virkemiddel for å bidra til anstendige og seriøse arbeidsforhold i utvalgte bransjer der dette er en utfordring. Metoden er også brukt til kompetansesatsinger i offentlig sektor, og nå tas altså det i bruk i IA-arbeidet. Dette ser vi frem til sa nestleder i YS, Hans-Erik Skjæggerud ved etableringen. 

Alle parter på involverte arbeidsplasser skal ha mulighet til å delta i prosjekter der tiltak skal iverksettes.

Delta med i fire programmer

Delta bidrar aktivt i bransjeprogrammene knyttet til sykehus, sykehjem, barnehager samt rutebuss og persontransport.

Det betyr av at Delta, i tillegg til YS, har representanter i alle de aktuelle styringsgruppene. Det innebærer også at Deltas tillitsvalgte skal involveres i arbeidet på i den enkelte virksomhet og på arbeidsplassen. 

Hva er arbeidsmiljø?

Hele det norske arbeidslivet har slått fast at arbeidsmiljø handler om selve arbeidet som utføres, og står sammen om definisjonen om at:
  • Arbeidsmiljø er knyttet til hvordan man organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet
  • Arbeidsmiljø er forskjellig fra arbeidsplass til arbeidsplass, og krever ulike tilnærminger
  • Arbeidsmiljø påvirker arbeidstakernes helse, jobbengasjement og virksomhetenes resultater og produktivitet.

Det er dokumentert at forebyggende arbeidsmiljøarbeid basert på kunnskap om det som virker er en god investering for alle parter. Godt arbeidsmiljø gir gevinst for både helse, motivasjon og fravær blant ansatte, og dermed også produktivitet og resultat i virksomheter, og sparte kostnader for samfunnet.