Enighet i lønnsoppgjøret for Deltas medlemmer i sykehus

Alle Deltas medlemmer i sykehusene er sikret generelle lønnstillegg på linje med resten av offentlig sektor.

– Vi har oppnådd et akseptabelt resultat i tråd med resultatet i andre deler av offentlig sektor og over rammen i frontfaget. Oppgjøret har en klar prioritering av fagarbeidere og høgskolegruppene, noe som har vært viktig for Delta. Økte lørdags- søndagstillegg og nattillegg for hele vaktens lengde har også vært viktige krav for oss, sier Delta-leder og forhandlingsleder for YS Spekter Lizzie Ruud Thorkildsen.

– Jeg er fornøyd med at vi har fått gjennomslag for at også helsesekretærer nå omfattes av bestemmelsen som sikrer lønnstillegg for relevant fagskoleutdanning. Det er et viktig skritt mot en anerkjennelse av at kompetanse skal lønne seg på alle utdanningsnivåer.

Arbeidet med å få flere heltidsstillinger og bedre oppgavedeling skal styrkes.

–  Heltid er helt avgjørende både for å sikre gode tjenester, og for å sikre den enkelte forutsigbarhet og en inntekt å leve av, sier Ruud Thorkildsen.

Generelt tillegg og økte minstelønnssatser

  • Alle Deltas medlemmer i sykehusene er sikret et lønnstillegg på minst 12.000 kroner.
  • Ufaglærte med 10 års ansiennitet eller mer får ytterligere 1.000 kroner.
  • Fagarbeiderstillinger/ 3års videregående utdanning og autorisasjon etter lov om helsepersonell i stillingsgruppe 2 og 3 med 10 års ansiennitet eller mer får ytterligere 5.000 kroner i lønnstillegg og får derved en lønnsøkning på 17.000 kroner. (Kulepunktet er oppdatert 21.06 2022 kl. 12.30)
  • Høyskoleutdannede får et lønnstillegg på 3,0 prosent, og høyskoleutdannede med 10 års ansiennitet får ytterligere 1,1 prosent.  
  • Ansatte som ikke er innplassert i stillingsgruppe får 4,1 prosent.
  • Rammen for oppgjøret er på 3,84 prosent. 

Paramedic- og autorisasjonskrav blir med videre

Delta-lederen er tilfreds med at det ble enighet i forhandlingene, men understreker at det er flere krav som det blir nødvendig å ta med i det videre arbeidet.

–  Jeg er ikke fornøyd med at vi ikke har fått på plass høyskolelønn for ambulansepersonell med paramedic-utdanning og bachelor i paramedisin denne gang heller. Dette er provoserende, sier Ruud Thorkildsen.  

Delta har også i flere lønnsoppgjør fremmet krav om et eget lønnsnivå for fagarbeidere og ansatte med 3 års videregående utdanning med autorisasjon.  – Dette forventer vi kommer på plass snarest, sier Ruud Thorkildsen.  

–  De sentrale forhandlingene for sykehusansatte omfatter Deltas medlemmer i helseforetak med sykehusdrift og sykehus med driftsavtale (Lovisenberg sykehus og Martina Hanssens Hospital) i tariffområde Spekter

Resultatet i korthet 

Lønnstillegg

Generelt tillegg pr. 1. 8 2022

Stillingsgruppe

0 år

4 år

8 år

10 år

16 år

1. Stillinger hvor det ikke kreves særskilt utdanning

12 000

12 000

12 000

13 000

13 000

2. Fagarbeiderstillinger / 3 års videregående utdanning

12 000

12 000

12 000

17 000

 

3. Fagarbeiderstillinger / 3 års videregående utdanning og autorisasjon

12 000

12 000

12 000

17 000

 

4. Stillinger hvor det kreves høyskoleutdanning

3,00 %

3,00 %

3,00 %

4,10 %

 

5. Stillinger hvor det kreves høyskoleutdanning med spesialutdanning

3,00 %

3,00 %

3,00 %

4,10 %

 

Unormerte stillinger: Arbeidstakere som ikke er innplassert i stillingsgruppene 1 – 5 gis et generelt tillegg på 4,1 prosent fra 1. august 2022.

Økt lørdags- og søndagstillegg

Lørdags- og søndagstillegg økes fra 20 til 23 % av timelønn, men minimum kr. 50 per time (fra 1.10.2022)

Kvelds- og nattillegg hele vaktens lengde for skift- og  turnusarbeidere

Kvelds- og nattillegg skal utbetales for hele vaktens lengde, men senest til kl. 08.00 (fra 1.8. 2022). Tillegget er på 28 % pr time for ordinært arbeid mellom kl 17.00 og 07.00, minimum kr. 70.

Fagskoleutdanning

Partene er enige om at bestemmelsen som sikrer fagarbeidere lønnstillegg for relevant tilleggsutdanning på fagskole også skal omfatte ansatte i stilling som helsesekretær.

Partssammensatte utvalg

Partene er enige om arbeide videre i partssammensatte utvalg om ressursutnyttelse, heltidskultur i helseforetakene og et nytt utvalg som skal kartlegge reglene for reisetid i helseforetakene

Avlønning tillitsvalgt

Tillitsvalgt med frikjøp lønnes med minimum 468.000 kroner.

Lokale forhandlinger

Det skal ikke gjennomføres lokale forhandlinger i 2022.

For ytterligere detaljer, se protokollen.

Nye minstelønnssatser pr. 1. august 2022

Sats i kursiv er tidligere minstelønn. Sats i uthevet skrift er ny minstelønn.

 

0 år

4 år

8 år

10 år

16 år

1. Stillinger hvor det ikke kreves særskilt utdanning

338 000
350 000

343 000
355 000

354 000
366 000

399 000
412 000

427 000
440 000

2. Fagarbeiderstillinger / 3 års videregående utdanning

377 000
389 000

382 000
394 000

395 000
407 000

451 000
468 000

 

3.Fagarbeiderstillinger / 3 års videregående utdanning og autorisasjon etter lov om helsepersonell

377 000
389 000

 

382 000
394 000

395 000
407 000

451 000
468 000

 

4. Stillinger hvor det kreves høyskoleutdanning

423 000
437 000

439 000
453 000

464 000
478 000

517 000
538 000

 

5. Stillinger det kreves høyskoleutdanning med
spesialutdanning

470 000
490 000

 

496 000
513 000

 

532 000
549 000

 

570 000
602 000

 

 

 

 

Oppgjøret sendes til uravstemning 

Lønnsoppgjøret sendes ut til uravstemning blant medlemmene i sykehus og helseforetak i overenskomstområdene 10 (helseforetak med sykehusdrift) og 13 (sykehus med driftsavtale). 

  • Uravstemningen blir sendt ut på e-post til alle medlemmer i Delta som omfattes av overenskomstene for Spekter område 10 og 13
  • Frist for å avgi stemme i uravstemningen: 30. juni
  • Svarfrist Spekter: 6. juli

Les mer:

Har du spørsmål? Kontakt Delta Direkte 

Delta Direkte er et tilbud til deg som er medlem eller tillitsvalgt i Delta. Våre rådgivere er klare til å hjelpe deg mandag til fredag kl. 08–20.