Lønnsoppgjør: Hva er uravstemning og hvordan fungerer det?

Hva er uravstemning? Hvordan gjennomføres en uravstemning i Delta? Her finner du svar på ulike spørsmål om uravstemning.

Hva er uravstemning?

Uravstemning er en avstemningsmetode hvor enkeltmedlemmer skriftlig kan avgi stemme uten å delta i møte. Uravstemning blir brukt i forbindelse med tariffoppgjør hvor resultatet av forhandlinger eller mekling kan bli sendt ut på uravstemning. Det er da medlemmer som er omfattet av den aktuelle tariffavtalen som får mulighet til å stemme.

Hva skal du stemme over?

I en uravstemning skal medlemmene i tariffområdet si ja eller nei til resultatet av lønnsoppgjøret. En uravstemning er ikke en meningsmåling om avtalen er god eller dårlig, men en avstemning hvor du skal si ja eller nei til resultatet. Du stemmer ja om du godtar resultatet. Du stemmer nei hvis du ikke godtar resultatet og ønsker at Delta skal gå til streik.

Hvordan gjennomføres uravstemningen?

Når det er uravstemning om resultatet i et tariffoppgjør, vil Deltas medlemmer i dette tariffområdet få anledning til å avgi en elektronisk stemme. Delta benytter programmet Questback til dette formålet.

Som hovedregel vil medlemmene motta uravstemningen via e-post, men i enkelte tilfeller blir uravstemningen i stedet sendt til medlemmene via SMS.

En forutsetning for å motta e-post eller SMS fra Delta er at medlemmets e-postadresse og telefonnummer er registret i medlemssystemet. Uravstemningen sendes altså til den e-postadressen eller telefonnummeret du er registrert med i Deltas medlemssystem.

For uravstemningen for tariffområde KS i 2024, sendes lenke til uravstemmingen på epost, ikke SMS. Det er sendt ut SMS til de som ikke har registrert epost-adresse om at de må registrere e-post-adresse for å delta i uravstemningen.

Fristen for å avlegge stemme kommer tydelig fram i e-posten eller SMS-en du får.

En avstemning gjennom Questback er helt anonym. Programmet sikrer også at et medlem kun kan avlegge én stemme. 

Hvem kan stemme?

Ved uravstemning har alle aktive medlemmer som er omfattet av tariffavtalen, stemmerett.

Hva skjer hvis jeg sier ja?

Dersom mer enn 2/3 av Deltas medlemmer som omfattes av avtalen avgir stemmer, er resultatet av avstemningen bindende. Hvis flertallet stemmer ja, er avtalen/overenskomsten godkjent.

Når færre enn 2/3 avgir stemmer er avstemningen rådgivende. Da er det Deltas hovedstyre som avgjør endelig om rådet skal følges.

Hva skjer hvis jeg sier nei?

Dersom mer enn 2/3 av Deltas medlemmer som omfattes av avtalen, avgir stemme, er resultatet av avstemningen bindende. Hvis flertallet sier nei til et forhandlingsresultat, blir det mekling. Hvis flertallet sier nei til et meklingsresultat, blir det streik. Som regel vil virkningstidspunkt for lønnstilleggene bli forskjøvet til etter at streiken er avsluttet.

Når færre enn 2/3 avgir stemmer, er avstemningen rådgivende. Da er det Deltas hovedstyre som avgjør endelig om rådet fra uravstemningen skal følges.

Når blir det uravstemning?

Resultatet av et tariffoppgjør sendes ut på uravstemning kun når det er hovedoppgjør. Delta gjennomfører ikke uravstemning i alle tariffområder. Delta har uravstemning for følgende tariffområder:

  • KS – hovedtariffavtalen
  • KA – hovedtariffavtalen (kirken)
  • Spekter område 10 Helseforetak
  • Oslo kommune
  • Private Barnehagers Landsforbund (PBL)

For tariffområde Staten er det YS Stat som sender ut uravstemning til Deltas medlemmer i tariffområdet.

Unntaksvis kan det når det vurderes som nødvendig, åpnes for uravstemning også for andre tariffavtaler.

Er resultatet av uravstemningen bindende for Delta?

Dersom mer enn 2/3 av Deltas medlemmer som omfattes av avtalen avgir stemmer, er resultatet av avstemningen bindende.

Dersom færre en 2/3 av alle Deltas yrkesaktive medlemmer som tariffavtalen gjelder, avgir stemme, vil avstemningsresultatet være rådgivende for Deltas hovedstyre.

Jeg har et praktiske spørsmål om uravstemningen. Hvem kan jeg spørre?

Du kan kontakte Delta Direkte på telefon 02125 eller direkte@delta.no