Delta mener: Bærekraftmålene gjelder oss alle

Resolusjon vedtatt på Deltas representantskap 27. november 2019: Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til menneskene som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å få dekket sine.

FN har definert 17 bærekraftmål for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.  Hensikten er å se miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng. Bærekraftmålene gjelder for alle – ikke minst har rike land som Norge en forpliktelse til å følge opp.

Som framtidsrettet arbeidstakerorganisasjon for ansatte i offentlig tjenesteyting tar Delta sin del av ansvaret for å bidra til at målene bli oppfylt.  Dyktige tillitsvalgte kan bidra både lokalt, nasjonalt og internasjonalt for at bærekraftmålene blir oppfylt og ta medansvar for en bærekraftig utvikling.   

Delta har også gjennom «Fair union» forpliktet seg til å velge leverandører som respekterer grunnleggende arbeidstaker- og menneskerettigheter og som tar etiske og miljømessige hensyn.

Offentlig sektor har en helt sentral rolle som pådriver i arbeidet med å nå målene. Både fordi måten man driver på vil utgjøre en stor og avgjørende forskjell, men ikke minst fordi offentlig sektor gjennom beslutninger og drift legger premisser for alle andres muligheter til å handle i tråd med målene.

Delta mener at

  • Myndighetene, virksomhetene og partene har alle et ansvar for å handle og fremme helhetlige løsninger slik at miljø, økonomi og sosial utvikling ses i sammenheng og ikke går på bekostning av hverandre. Sterke fagorganisasjoner er viktig for å sikre likeverdige parter både nasjonalt og på virksomhetsnivå.
  • Tillitsvalgte har en naturlig plass i et samarbeid for å nå målene i den enkelte virksomhet eller kommune. 
  • Et grønt skifte vil bringe fram nye teknologiske løsninger. Arbeidstakerrettigheter og bedre sosiale forhold er grunnleggende for endringene. Det er behov for mer kunnskap og kompetanse for å møte nye jobber og nye arbeidsoppgaver. 
  • God kvalitet og tilstrekkelig kapasitet i offentlig tjenesteyting er avgjørende for å nå bærekraftmålene.
  • Riktig bruk av kompetanse og et godt tverrfaglig samarbeid er viktige virkemidler for å skape endringer som er bærekraftige
  • Ideer og løsninger kan også gjenbrukes og videreutvikles. Offentlig sektor og offentlige tjenester har mer å hente på deling av kompetanse, ressurser og teknologi.

Resolusjon vedtatt på Deltas representantskap 2019