Delta mener: En stabil verden forutsetter et sterkt organisert arbeidsliv

Delta mener: En stabil verden forutsetter et sterkt organisert arbeidsliv
Foto: Colourbox

Vi er inne i en krevende tid. Koronapandemien utfordrer mennesker og land over hele verden. Pandemien fører til dødsfall og sykdom, massearbeidsledighet og store økonomiske problemer.

Norge har i forhold til mange andre land håndtert pandemien relativ godt. Ikke minst skyldes dette den norske modellen med et organiserte arbeidsliv, som er en søyle i vårt demokrati og velferdsstat. Trepartssamarbeidet og den sosiale dialog er viktig både for å sikre gode tiltak gjennom krisen, men også for å finne gode løsninger når man skal komme ut av den.

Pandemien har medført nedstenging av samfunns- og arbeidsliv i hele verden, og faren er at dette også svekker det organiserte arbeidslivet og vanskeliggjør arbeidet for fagbevegelsen på flere områder. Det er viktig at norsk fagbevegelse fortsetter kontakt og dialog med andre fagorganisasjoner i verden og støtter opp om et fortsatt organisert arbeidsliv.

Pandemien har ført til at digitaliseringen i arbeidslivet har skutt fart. Vi må håndtere arbeidsoppgaver på en annen måte enn før. Arbeidslivets parter må trekkes aktivt inn i de nødvendige omstillingsprosesser dette medfører.

Norge tar sete i FNs sikkerhetsråd 1. januar 2021 for en toårsperiode. Norge har nå en unik posisjonen til aktivt å følge opp FNs bærekraftsmål. Målene skal bidra til å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene og er dermed avgjørende for å sikre fred, sikkerhet og stabilitet.

Delta vil

  • Arbeide for at arbeidslivets parter brukes aktivt både for å sikre gode tiltak for å motvirke pandemien og for å finne gode løsninger for å komme ut av den økonomiske krisen tiltakene fører med seg.
  • Arbeide for et sterkt internasjonalt samarbeid gjennom de fora Delta er medlem av (NTR, NOFS, EPSU og PSI).
  • Ha fokus på det organiserte arbeidsliv som del av vårt internasjonale demokratiarbeid.
  • At Norge gjennom FNs sikkerhetsråd fokuserer på og prioriterer bærekraftsmålene for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene.
  • At Norge må bruke plassen i sikkerhetsrådet til å bidra til utvikling av et organisert arbeidsliv med anstendige lønns- og arbeidsvilkår.
  • Bidra til at fagbevegelsen er en viktig bidragsyter for å skape en god samordning av teknologi og menneskelige ressurser som sikrer bærekraftige grønne arbeidsplasser.

Denne resolusjonen ble vedtatt på Deltas kongress 25. novermber 2020.