Delta mener: Klimautfordringene må løses med partssamarbeid

Det grønne skiftet handler om hvordan Norge skal bli et lavutslippsland innen 2050. Det innebærer at vi må omstille oss slik at vekst og utvikling skjer innenfor naturens tålegrenser. Skal vi komme i mål må arbeidet økes betraktelig.

Norge har forpliktet seg til å følge opp FNs bærekraftmål. Dette arbeidet løses både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Fagbevegelsen er en viktig og sentral aktør både i det grønne skiftet og for å følge opp FNs bærekraftmål. Tariffavtalene er det sentrale elementet i reguleringen av norsk arbeidsliv og sammen med et godt partssamarbeid vil de støtte opp om en grønnere og fremtidsrettet utvikling samt bidra til trygg og rettferdig omstilling for de ansatte. Arbeidslivet er mangfoldig og det vil derfor være ulike tilnærminger til grønn omstilling fra virksomhet til virksomhet. Miljøutfordringene er store, og partene i arbeidslivet må dele ansvaret og fordele byrder og goder. Kommunene er som forvaltningsnivå tillagt et særskilt ansvar for oppfølging av bærekraftmålene og kan bruke sin lokale forankring til å skape oppslutning om lokale klimatiltak.

Klimautfordringene er internasjonale og det er en nær sammenheng mellom klimautfordringene, fattigdom og uanstendige lønns- og arbeidsvilkår. Norge har nå en unik mulighet til å følge opp og bidra til forpliktende internasjonalt samarbeid gjennom medlemskapet i FNs sikkerhetsråd 

Delta mener at: 

  • Alle virksomheter må bruke partssamarbeidet aktivt for å bidra til et grønt skifte.  Tariffavtalene er sentrale for samarbeid og medvirkning for å sikre en rettferdig og trygg omstilling til et mer bærekraftig arbeidsliv. Fagbevegelsen må ta sin den av forpliktelsene ved å fremme grønne tariffkrav. 
  • Myndighetene må invitere til et tett partssamarbeid om å nå bærekraftmålene både nasjonalt og lokalt. Kommunene har et lokalt myndighetsansvar og må i mye større grad bruke partssamarbeidet i dette arbeidet. Det er nødvendig med et nasjonalt trepartssamarbeid for å sikre helhet, kompetansedeling og utvikling av dette arbeidet.  
  • Norge må gjennom sitt medlemskap i FN Sikkerhetsråd 2021-2022 fokusere på bærekraftmålene. Fattigdomsbekjempelse gjennom å sikre alle et anstendig arbeid er et viktig klimapolitisk mål.  
  • Arbeidet for et anstendig og organisert arbeidsliv må være en sentral bærebjelke i Norges innsats i FN sikkerhetsråd de neste årene. Høy arbeidsledighet og uanstendig lønns- og arbeidsvilkår fører til fattigdom og store forskjeller som igjen blir en klimautfordring.  

Denne resolusjonen ble vedtatt på Deltas representantskap 24. november 2021.