Etiske retningslinjer for ansatte og tillitsvalgte i Delta

1. Formål og virkeområde

Formålet med Deltas etiske retningslinjer er å sikre en god etisk praksis og definere felles standarder for ansatte og tillitsvalgte i Delta.

2. Generelt

Ansatte og tillitsvalgte i Delta skal arbeide for organisasjonens beste i tråd med lover, regler, Deltas verdibok og politiske vedtak.

3. I møte med Deltas medlemmer og samarbeidspartnere

Ansatte og tillitsvalgte skal møte medlemmer og samarbeidspartnere med respekt.

Faglige kunnskaper og faglig skjønn skal ligge til grunn i rådgivning, utøvelse av myndighet og tjenesteyting.

4. Forvaltning av medlemmenes fellesmidler

Ansatte og tillitsvalgte skal innenfor gjeldende bestemmelser og vedtak forvalte organisasjonens fellesmidler på vegne av alle medlemmene i Delta på en mest mulig hensiktsmessig måte. Sammenblanding av ansatte/tillitsvalgte og organisasjonens økonomiske midler skal ikke forekomme.

5. Habilitet

Alle som treffer beslutninger og tilrettelegger for beslutninger i Delta må være bevisst habilitetsregler. Ved tvil om habilitet skal ansatte ta dette opp med nærmeste leder. Tillitsvalgte tar dette opp med servicesenteret i egen region.

6. Forbud mot gaver og andre fordeler i tjenesten

Ansatte og tillitsvalgte skal ikke motta gaver, fordeler, rabatter eller liknende.

Gaver av ubetydelig verdi som blomster, konfekt eller liknende fra fornøyde samarbeidspartnere, medlemmer eller andre og oppmerksomhetsgaver som utveksles i samsvar med skikk og bruk er akseptabelt. I tvilstilfelle skal ansatte ta dette opp med nærmeste leder. Tillitsvalgte tar dette opp med regionkontoret i egen region.

7. Forretningsetiske regler

Det er viktig at Delta drives på en måte som gir tillit. Ansatte skal derfor sette seg inn i rutiner og regler som er formulert i Deltas Innkjøpshåndbok. Ansatte og tillitsvalgte kan ikke selge varer og tjenester til avdelingen/leddet/styret de selv er en del av.

Alle anskaffelser må baseres på forutsigbarhet, gjennomsiktighet, etterprøvbarhet, likebehandling og god forretningsskikk.

8. Adferd

Ansatte og tillitsvalgte i Delta skal ikke, uansett tidspunkt, oppføre seg på en måte som kan krenke menneskeverdet eller som er egnet til å skade Deltas omdømme.

9. Åpenhet

Forutsetningen for et velfungerende organisasjonsdemokrati er kultur for åpenhet. Det skal derfor være innsyn innenfor rammen av gjeldende bestemmelser og vedtak. Deltas medlemmer, tillitsvalgte og ansatte skal kunne gjøre seg kjent med Deltas virksomhet og drift.

10. Lederskap

De tillitsvalgte og de administrative lederne i Delta skal bygge en organisasjonskultur basert på medlemsfokus, medarbeiderskap, dialog og utvikling, som ivaretar Deltas verdibok og etiske retningslinjer.

Leder skal gjennomgå de etiske retningslinjer med medarbeiderne en gang i året.

De tillitsvalgte får innføring i Deltas etiske retningslinjer i grunn opplæringen. De etiske retningslinjer legges inn som vedlegg i håndbok for tillitsvalgte.

Dette gjelder også ved nyansettelser og nyvalg.

11. Personlig ansvar

Ansatte og tillitsvalgte i Delta har ansvar for å følge Deltas etiske retningslinjer. Ansatte og tillitsvalgte må i tvilstilfeller rådføre seg med sin nærmeste leder.

12. Lest og forstått Deltas etiske regler

Lederne har ansvar for at alle ansatte og tillitsvalgte har gjort seg kjent med Deltas etiske retningslinjer.

Dette dokumentet er bygd på/må sees i sammenheng med: