Deltas prinsipprogram 2017-2020: Verdibok

Visjon: Delta skaper balanse i arbeidslivet!

Deltas prinsipprogram 2017-2020 er todelt og består av:

Last ned:

Verdibok

Målene med verdiboka

 • Å bevisstgjøre alle som representerer Delta, om vårt politiske grunnsyn og våre kjerneverdier.
 • Å bidra til å skape en tydelig identitet for Delta som arbeidstakerorganisasjon på vegne av medlemmene som arbeidstakere og yrkesutøvere.
 • Å bidra til helhet og sammenheng i Deltas prioriteringer, holdninger og handlinger og derved øke gjennomslagskraften og styrke vårt omdømme.
 • Å skape fellesskapsfølelse og engasjement hos medlemmer, tillitsvalgte og ansatte gjennom bevissthet om Deltas politiske profil.
 • Å veilede og videreutvikle organisasjonens representanter i deres arbeid med å uttrykke Deltas politikk i ulike situasjoner og saker.
 • Å bidra til at Delta framstår som et tydelig og attraktivt valg for potensielle medlemmer.

Utgangspunktet for verdiboka

Deltas grunnsyn og kjerneverdier preges av vår innsats for medlemmene som arbeidstakere og yrkesutøvere. Også medlemmenes viktige rolle som velferdssamfunnets tjenesteytere preger våre verdier.

Menneskets egenverdi ligger til grunn for all Deltas virksomhet. Likeverd og like muligheter for alle uavhengig av kjønn, alder, etnisitet, seksuell orientering, funksjonsnivå, livssyn og politisk oppfatning, men også uavhengig av sosial bakgrunn, livsfase og livssituasjon, er sentrale verdier i Deltas arbeid.

Menneskene er samfunnets viktigste ressurs. Delta ser det som en hovedoppgave å bidra til å mobilisere menneskelige ressurser gjennom å fremme demokrati, medbestemmelse og medvirkning i arbeidslivet. Gode rammevilkår både for den enkelte og for arbeidslivet som en helhet er en viktig del av ressursmobiliseringen. 

1. Grunnverdier i arbeidslivet

Arbeidstakerperspektivet

Delta arbeider for: 

 • Den enkeltes rett til arbeid og inntekt. Arbeid gir økonomisk trygghet og sosial tilhørighet. 
 • Aktivt partssamarbeid og sterkt bedriftsdemokrati som basis i arbeidslivet. Den norske modellen er bærekraftig og må ivaretas og videreutvikles 
 • Sterke faglige rettigheter; organisasjonsfrihet, forhandlingsrett, streikerett
 • En rettferdig inntektsutvikling basert på grunnleggende like lønns- og arbeidsvilkår for samme type arbeid. 
 • Et balansert arbeidsliv som gjør det mulig å kombinere arbeid, familie og fritid i alle faser av livet 
 • Et godt arbeidsmiljø preget av inkludering, trygghet, verdsetting og utviklingsmuligheter

Yrkesutøverperspektivet

Delta arbeider for: 

 • Alles rett til utdanning og faglig utvikling. Utdanning og kompetanse er viktig både for individ og samfunn 
 • At all offentlig tjenesteyting gis på basis av riktig og tverrfaglig kompetanse for å sikre kvalitet – faglig kompetanse er nøkkelen til gode velferdstjenester 
 • At alle får realisert sin kompetanse i arbeidslivet 
 • Like muligheter og likeverdige tilbud til brukerne uavhengig av geografi og økonomiske forutsetninger 

2. Grunnverdier i samfunnet

Delta utgjør et fellesskap som tar ansvar både for enkeltindivider og for samfunnet som helhet. Delta tar medansvar for en bærekraftig utvikling både nasjonalt og internasjonalt gjennom å fremme: 

 • faglige rettigheter 
 • demokratiutvikling
 • menneskerettigheter 
 • fattigdomsbekjempelse 
 • innsats for klima og miljø 
 • transparent og etisk atferd som bidrar til bærekraftig utvikling

Delta er en Fair Union. Det innebærer å være en arbeidstakerorganisasjon som tar samfunnsansvar og lever som man lærer. I all virksomhet bestreber vi oss på å ta etiske og miljømessige hensyn. Delta som Fair Union forener grunnleggende verdier og holdninger med prioriterte aktiviteter og praktiske handlinger. 

Delta arbeider for: 

 • Ivaretakelse av den norske velferdsmodellen med vekt på gode offentlige velferdstjenester, grunnleggende samfunnsdemokrati, trepartssamarbeid og individuell organisasjonsfrihet 
 • Opprettholdelse og videreutvikling av en sterk og velfungerende offentlig sektor, en bærekraftig næringsutvikling og en god balanse mellom offentlig og privat sektor. 

3. Grunnverdier i organisasjonsfellesskapet Delta

Historiske verdier

Opp igjennom Deltas historie er det noen kjerneverdier som har vært særlig framtredende og sentrale. Disse har bidratt til å skape vår identitet og vårt særpreg som arbeidstakerorganisasjon. Det er viktig å bære disse verdiene med videre inn i framtiden. 

I nyere tid er begrepet balanse brukt for å beskrive Deltas verdier. Balansebegrepet beskriver blant annet Deltas vilje til å se saker og problemstillinger fra flere synsvinkler og at løsningene ligger i en helhetlig tilnærming.

Historisk sett har Delta en sterk tradisjon for å ivareta medlemmene både i et arbeidstaker- og et yrkesutøverperspektiv. Fellesskapet innenfor de ulike yrkesgruppene har vært en viktig driver til utvikling av Delta.

Oppsummert er de viktigste historiske kjerneverdiene: 

 • Troen på fellesskapets styrke til den enkeltes beste 
 • Viktigheten av å balansere mellom ivaretakelse av individuell frihet og kollektive likhetshensyn 
 • Å være en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon på medlemmenes vegne som arbeidstakere og yrkesutøvere 
 • Troen på samarbeid og løsningsvilje som utgangspunkt for å løse interessemotsetninger

Verdier som skal kjennetegne alle som representerer Delta

Felles verdier og grunnholdninger bidrar til å bygge organisasjonens helhetlige profil og omdømme. Jo mer enhetlige Deltas representanter framstår, jo tydeligere vil organisasjonen oppfattes av omgivelsene. Dette bidrar samtidig til å skape en felles identitet og å gi alle en større opplevelse av tilhørighet.

Deltas representanter skal kjennetegnes av å være: 

 • tydelige og handlekraftige 
 • seriøse og troverdige 
 • positive, samarbeidsorienterte og inkluderende 
 • kunnskapsrike, kompetente og velforberedte

Ulike situasjoner kan kreve ulik vektlegging av verdier. Deltas representanter ivaretar mange ulike oppgaver og roller. Det er viktig at holdninger og handlinger er tilpasset målene for de aktuelle oppgavene: 

 • Organisasjonsinternt i byggingen av en slagkraftig organisasjon som ivaretar medlemmenes interesser gjennom et sterkt medlemsdemokrati, er det viktig at Deltas representanter er aktivt lyttende og medlemsforankret, ansvarlige og aktivt representerende. 
 • Som parter på de ulike nivåene i arbeidslivet, er det viktig at Deltas representanter er målrettede og tydelige, men også løsningsorienterte og kompromissvillige. 
 • Når Deltas representanter ivaretar rollen som interessepolitikere i fag-, arbeidslivs- og samfunnspolitiske spørsmål er det viktig å være nytenkende, utviklingsorienterte og offensive med tydelig vilje til medansvar for å finne gode løsninger på politiske utfordringer.