Delta godt fornøyd med sykehusoppgjøret

ENIGHET I SYKEHUSOPPGJØRET. Administrerende direktør i Spekter, Anne-Kari Bratten, og Delta-leder Trond Ellefsen kom til enighet i årets lønnsoppgjør.
ENIGHET I SYKEHUSOPPGJØRET. Administrerende direktør i Spekter, Anne-Kari Bratten, og Delta-leder Trond Ellefsen kom til enighet i årets lønnsoppgjør.

Onsdag kveld ble Delta og Spekter enige i sykehusoppgjøret. – Jeg er godt fornøyd med at vi har fått til reallønnsvekst og et oppgjør som sikrer uttelling for kompetanse og ivaretar våre fagarbeidere, sier Delta-leder Trond Ellefsen.

– Alle er sikret minimum kr 23 000 i lønnstillegg, sier Ellefsen.

Nytt ansiennitetstrinn for fagarbeidere

Ellefsen er spesielt fornøyd med å ha fått gjennomslag for et nytt ansiennitetstrinn på 16 år for fagarbeidere som gir en minstelønn på kr 500 000 per år.

– Vi har dermed nådd en viktig milepæl. Det er verdt å markere. Dette er et viktig grep for å rekruttere og beholde nødvendig kompetanse, sier han. Vi er også fornøyd med at vi har fått et nytt ansiennitetstrinn på minstelønnsstigen på 6 år slik at vi sikrer en jevnere lønnsutvikling for alle grupper.

Lørdags- og søndagstillegg

Han fremhever også at lørdags- og søndagstillegget er hevet. Dette utgjør nå 26 prosent av timelønn, minst 70 kr. per time.

– Dette er et resultat som har vært viktig for våre medlemmer, sier Ellefsen.

Alle fagfolkene og yrkesgruppene trengs

– For oss har det vært vesentlig å ivareta hele bredden av ansatte på sykehusene. Alle fagfolkene og yrkesgruppene trengs for å kunne drive gode sykehus. Uten våre medlemmer stopper sykehusene, påpeker Ellefsen. 

– Vi har vært opptatt av kvalitet og kompetanse. Det er et betydelig behov for både å beholde og rekruttere de gode fagfolkene. Det vil være økt etterspørsel etter helse- og sykehustjenester. Det må være attraktivt å jobbe på sykehusene. Kompetanse og utvikling av kompetanse er vesentlig. Det må ivaretas. Gjennom forhandlingene har vi oppnådd et resultat i tråd med våre prioriteringer, sier Ellefsen.  

Sjekk din nye lønn i Deltas lønnskalkulator

Du kan sjekke både ny lønn og beregne timelønn, overtidsbetaling og ubekvemstillegg, for Spekter - sykehus og KS-området.

Generellt tillegg

Med virkning fra 1.5.2023 gis arbeidstakere i stillingsgruppe 1-3 følgende kronetillegg:

Dessverre fungerer tabellene dårlig på mobiltelefon. Vi jobber med saken.

 

0 år

4 år

6 år

8 år

10 år

16 år

Stillingsgruppe 1
Stillinger hvor det ikke kreves særskilt utdanning

23 000

23 000

23 000

23 000

23 000

23 000

Stillingsgruppe 2
Fagarbeiderstillinger /
3 års videregående utdanning

23 000

23 000

23 000

23 000

23 000

 

Stillingsgruppe 3
Fagarbeiderstillinger /
3 års videregående utdanning og autorisasjon

23 000

23 000

23 000

23 000

23 000

 

Stillingsgruppe 4
Stillinger hvor det kreves høyskoleutdanning

5%

5%

5%

5%

5%

 

NB! Fra 1.7.2023
Stillingsgruppe 5

Stillinger hvor det kreves høyskoleutdanning med spesialutdanning

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

 • Med virkning fra 1.5.2023 gis arbeidstakere i stillingsgruppe 4 (stillinger hvor det kreves høyskoleutdanning) et generelt tillegg på 5,0%.
 • Med virkning fra 1.7.2023 gis arbeidstakere i stillingsgruppe 5 (stillinger hvor det kreves høyskoleutdanning med spesialutdanning) et generelt tillegg på 5,0%.
 • Med virkning fra 1.7.2023 gis arbeidstakere som ikke er innplassert i stillingsgruppene 1-5, et generelt tillegg på 5,0%
 • Tillitsvalgte som er innvilget permisjon etter overenskomstens pkt 2.2.5 gis et generelt tillegg på kr. 23 000 med virkning fra 1.5.2023. Beløpet i pkt. 2.2.5 endres til kr. 491 000.
 • Deltidsansatte gis forholdsmessig tillegg.

Nye minstelønnsatser

Ny minstelønn med virkning fra samme tidspunkt som de generelle tilleggene

Dessverre fungerer tabellene dårlig på mobiltelefon. Last ned vedlagt "Medlemsinformasjon".

Stillingsgruppe

0 år

4 år

6 år

8 år

10 år

16 år

Stillingsgruppe 1
Stillinger hvor det ikke kreves særskilt utdanning

373 000

 378 000

 383 000

 389 000

 435 000

 463 000

Stillingsgruppe 2
Fagarbeiderstillinger /
3 års videregående utdanning

412 000

 417 000

 423 000

 430 000

 491 000

500 000*

Stillingsgruppe 3
Fagarbeiderstillinger /
3 års videregående utdanning og autorisasjon

412 000

 417 000

 423 000

 430 000

 491 000

500 000*

Stillingsgruppe 4
Stillinger hvor det kreves høyskoleutdanning

463 000

 479 000

 481 000

 505 000

 565 000

 

Stillingsgruppe 5
Stillinger hvor det kreves høyskoleutdanning med spesialutdanning

516 000

539 000

550 000

577 000

633 000

650 000**

 

* Gjelder fra 1.10.2023
** Gjelder fra 1.11 2023

 • De generelle tilleggene er inkludert i ny minstelønn.
 • Med virkning fra l. oktober 2023 økes minstelønn for spesialsykepleier/jordmor med minst 10 års ansiennitet til kr. 650 000.
 • Med virkning fra 1. januar 2024 økes minstelønn i stillingsgruppe 5 til kr. 650 000 etter 10 år
 • I stillingsgruppe 2 og 3 innføres et 16 års trinn med virkning fra 1. oktober 2023 på kr. 500 000.
 • Tillitsvalgte som er innvilget permisjon etter overenskomstens pkt.2.2.5 gis et generelt tillegg på kr. 23 000 fra I . mai 2023 . Beløpet i pkt. 2.2.5 endres til kr. 491 000.

Andre resultater

Økt lørdags- og søndagstillegg  fra 1. desember 2023

For ordinært arbeid mellom kl. 00.00 lørdag og kl. 24.00 søndag betales et prosentvist tillegg med 26 prosent av timelønn. Tillegget skal ikke utgjøre mindre enn kr 70,- per time.

Fremtidig kompetanse i ambulansetjenesten

Partene skal i fellesskap arrangere et seminar høsten 2023, hvor partene, virksomhetene og tillitsvalgte presenterer behov og planer for fremtidig kompetanse i ambulansetjenesten, med mål om å sikre et felles kunnskapsgrunnlag mellom partene.

De sentrale parter skal i etterkant av seminaret ha et oppsummeringsmøte. Møtet skal avholdes i forkant av hovedoppgjøret 2024.

Lokale forhandlinger

Det gjennomføres ikke lokale forhandlinger i 2023.

Medlemsinformasjon med oversikt generelle tillegg og nye minstelønnssatser

Mest for tillitsvalgte

Her finner du også:

 • Protokollene fra forhandlingene
 • Presentasjon fra digitalt informasjonsmøte for tillitsvalgte (når du er innlogget)

Har du spørsmål om lønns- og arbeidsvilkår?

Delta Direkte er et tilbud til deg som er medlem eller tillitsvalgt i Delta. Våre rådgivere svarer på dine spørsmål mandag til fredag kl. 08–20.

Kontakt tillitsvalgt