Pensjon - en viktig del av dine lønns- og arbeidsvilkår

Pensjonen skal sikre livsgrunnlaget når lønnen fra arbeidsgiver opphører. Det er derfor viktig at pensjon er en del av tariffavtalen, slik at ikke arbeidsgiver ensidig kan endre ordningen.

I kommunesektoren (KS-området), helseforetakene, HUK-området (Virke), KA (Kirkelig sektor) og en rekke andre avtaleområder er pensjon tariffestet.

Med økende levealder i samfunnet blir pensjonisttilværelsen stadig lenger dersom fremtidens pensjonister skal ta ut pensjon fra samme alder som dagens pensjonister.

Folketrygd og tjenestepensjon

Alle som har tilstrekkelig opptjening kan ta ut pensjon fra folketrygden fra 62 år, men når levealderen i samfunnet øker, blir det flere år å fordele pensjonen over. Det betyr lavere årlig alderspensjon fra folketrygden. Det er derfor viktigere enn noen gang for den enkelte arbeidstaker å ha en god tjenestepensjonsordning i tillegg til ytelsene fra folketrygden.

Gode tjenestepensjonsordninger vil også bidra til å gjøre det attraktivt å jobbe i de sektorer og hos de arbeidsgivere som har gode tjenestepensjonsordninger. Pensjon vil være et viktig konkurransefortrinn for fremtidens arbeidsgivere i kampen om arbeidskraften.

Hva er en god tjenestepensjonsordning?

En god tjenestepensjonsordning inneholder ikke bare alderspensjon. Andre viktige elementer er

  • ytelser ved uførhet 
  • ytelser til etterlatte (gjenlevende og barn)
  • avtalefestet pensjon (AFP)
  • Dagens særaldersgrenser er også en viktig del av tjenestepensjonsordningene i offentlig sektor.

Pensjonssystemet i Norge

Det er lovfestet at alle arbeidsgivere som et minimum skal ha en tjenestepensjonsordning på 2% (obligatorisk tjenestepensjon). Svært mange har bedre ordninger enn dette.

Det er ulike ordninger i offentlig og privat sektor, og flere typer ordninger innenfor privat sektor.

Pensjonssystemet består av Folketrygd, tjenestepensjon og AFP. I tillegg til dette kommer privat pensjonssparing.

Lenker

  • https://www.norskpensjon.no/
  • http://www.arbeidslivet.no/Velferd/Pensjon/Om-pensjon/
  • http://seniorpolitikk.no/
{{article.displayName}}

{{(article.displayName.length > bigArtTitleLength ? article.displayName.substr(0, bigArtTitleLength) + "..." : article.displayName)}}

  • {{article.published.data | amDateFormat:'D. MMMM YYYY'}}

{{(article.preface.length > bigArtPrefaceLength ? article.preface.substr(0, bigArtPrefaceLength) + "..." : article.preface)}}

{{article.displayName}}