Offentlig tjenestepensjon

Offentlig tjenestepensjon er lovfestet i statlig sektor og tariffestet i kommunal sektor og i helseforetakene.

Også en del virksomheter utenfor offentlig sektor har offentlig/offentliglik tjenestepensjon, blant disse HUK-området i Virke, KA (Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter) og KS Bedrift.

Offentlig tjenestepensjon er såkalte ytelsesordninger, som tradisjonelt har sikret en samlet ytelse fra folketrygden og tjenestepensjonsordningen på 66 prosent av sluttlønnen ved 30 års opptjening, uavhengig av den enkeltes opptjening i folketrygden (bruttogarantien). Tjenestepensjonen samordnes med folketrygden, slik at folketrygdens ytelser utbetales fra Nav i sin helhet. Tjenestepensjonsordningen utbetaler så resten opp til det nivå som er sikret.

Offentlige tjenestepensjon omfatter også uførepensjon, ektefellepensjon og barnepensjon i tillegg til alderspensjon. Disse ytelsene sikrer en utbetaling i tillegg til folketrygdens ytelser.

Minstekrav til stillingsstørrelse

for å bli meldt inn i din arbeidsgivers pensjonsordning varierer. I privat sektor må du ha en stillingstørrelse på minst 20%. Tilsvarende gjelder i staten og i den lovfestede sykepleierordningen. I kommunesektoren er det ingen nedre grense, dvs du meldes inn fra første time du jobber. I sykehussektoren og i Oslo kommune må du etter gjeldende regelverk jobbe i gjennomsnitt 14 timer pr uke for å bli meldt inn i ordningen.

Minstekrav til medlemskap

varierer, men er som regel 12 måneder i de private ordningene. Er du over denne grensen vil du få en fripolise når du slutter i jobben. Denne gir deg rett til fremtidig pensjon. Størrelsen på pensjonen avhenger bl.a. av hvor lang opptjening du har i ordningen.

I de offentlige ordningene er det et krav om tre års samlet medlemsskap i løpet av tjenestetiden, dvs at all medlemstid i de ulike offentlige ordningene (Staten, kommuner og fylkeskommunene, Oslo kommune, helseforetakene og andre som har den samme tjenestepensjonsordningen) legges sammen. Har du tre års samlet medlemstid til sammen vil du få en såkalt oppsatt rett til pensjon selv om du ikke lenger jobber i sektoren.