Offentlig tjenestepensjon

Offentlig tjenestepensjon er lovfestet i statlig sektor og tariffestet i kommunal sektor og i helseforetakene.

Også en del virksomheter utenfor offentlig sektor har offentlig/offentliglik tjenestepensjon, blant disse HUK-området i Virke, KA (Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter) og Samfunnsbedriftene.

Fra 2020 er det foretatt vesentlige endringer i offentlig tjenestepensjon.  Alle som er født i 1963 eller senere opptjener nå alderspensjon etter endrede regler, og omfattes av ny livsvarig AFP-ordning. Årskullene født i 1962 eller tidligere fortsetter å opptjene alderspensjon etter de gamle reglene for offentlig tjenestepensjon. For disse videreføres gammel AFP-ordning.

Du kan lese mer om reglene som gjelder for ditt årskull her:

Offentlige tjenestepensjon omfatter også uførepensjon, ektefellepensjon og barnepensjon i tillegg til alderspensjon. Disse ytelsene sikrer en utbetaling i tillegg til folketrygdens ytelser.

Minstekrav til stillingsstørrelse

for å bli meldt inn i din arbeidsgivers pensjonsordning varierer.  I kommunesektoren (KS og Oslo kommune)  og i sykehussektoren er det ingen nedre grense, dvs du meldes inn fra første time du jobber. I de lovfestede ordningene (SPK - Statens Pensjonskasse og Sykepleieordningen) er nedre innmeldingsgrense satt til 20 % stilling.