Pensjonistavlønning i virksomheter med offentlig tjenestepensjon (i kommunene, staten og Spekter)

Tariffavtalene i stat, kommune og Spekter har egne bestemmelser om pensjonistavlønning. Bruk av pensjonistavlønning forutsetter avtale mellom arbeidsgiver og den enkelte arbeidstaker.

Det er knyttet nærmere vilkår til å arbeide på  pensjonistvilkår og satsene reguleres jevnlig.

Bruk av pensjonistavlønning (eller pensjonistlønn) forutsetter avtale mellom arbeidsgiver og den enkelte arbeidstaker. Fordelen er at du ikke blir innmeldt i tjenestepensjonsordningen og dermed kan unngå avkorting i pensjonen selv om du jobber ved siden av å motta tjenestepensjon.

Ordningen gjelder også AFP-pensjonister som mottar AFP etter tjenestepensjonsordningens ordinære regler. Ordningen gjelder ikke AFP-pensjonister som mottar folketrygdberegnet AFP.

I tillegg til timelønn utbetales lørdags- og søndagstillegg, helge- og høytidstillegg og kvelds- og nattillegg.

Det er litt forskjellige bestemmelser i stat og kommune og for noen yrkesgrupper, deriblant for Spekter (A2)i område 10, 11 og 13 og Spekter område 1-9 og 12.

De nærmere vilkårene for pensjonistlønn finner du her:

Virksomheter med offentlig tjenestepensjon i Spekter område 1-9 og 12 

Gjeldende avtale (inngått 22.22.2019)

Avtalen omfatter virksomheter med  offentlig tjenestepensjon i SPK , som for eksempel Avinor, noen jernbanerelaterte virksomheter, Trygg Trafikk, Norsk Tipping m fl.

Dette er avtalen:

 • De virksomheter som ønsker det kan engasjere alderspensjonister på timebasert pensjonistvilkår. Dette gjelder også AFP-pensjonister som mottar AFP etter tjenestepensjonsordningens ordinære regler. Ordningen gjelder ikke AFP-pensjonister
 • som mottar folke11ygdberegnet AFP.
 • Ordningen gjelder timelønn for arbeid i.h.t. ordningenes vedtekter/regelverk.
 • Timelønnssatsen reguleres med samme beløp og fra samme tidspunkt som det som gjelder for statsansatte i SPK.
 • Utover dette utbetales lørdags- og søndagstillegg, helge- og høytidstillegg og kvelds- og nattillegg.
 • Personer som er engasjert etter denne bestemmelsen skal ikke meldes inn på nytt i
 • pensjonsordningen.

Mer om lønns- og arbeidsvilkår

Helseforetak og sykehus med driftsavtale i Spekter område 10, 11 og 13 (helseforetak og sykehus med driftsavtale)

Gjeldende avtale med virkning fra 1. mars 2024

Dette er avtalen

Partene er enige om at nedenstående bestemmelser gjøres gjeldende med virkning fra 1. mars 2024 for alle virksomheter i Spekter i overenskomstområdene 10 (Helseforetak med sykehusdrift), 11 (Øvrige helseforetak) og 13 (Sykehus med driftsavtale):

 • Alderspensjonister født 1962 eller tidligere kan engasjeres på pensjonistvilkår, herunder AFP pensjonister som mottar AFP etter tjenestepensjonsordningens ordinære regler. Ordningen gjelder ikke AFP pensjonister som mottar folketrygdberegnet AFP.
 • Timelønnssatsen reguleres med samme beløp og fra samme tidspunkt som det som gjelder for statsansatte i SPK.
 • Ved rekrutteringsutfordringer kan det til alderspensjonister tilbys tillegg i pensjonistlønnssatsen inntil en samlet kompensasjon på 93 prosent av stillingens sentralt fastsatte minstelønn ved full ansiennitet.
 • Til alderspensjonister i stilling uten sentralt fastsatt minstelønn kan samlet kompensasjon maksimalt utgjøre 93 prosent av minstelønn ved full ansiennitet for stilling der det kreves høyskoleutdanning med spesialutdanning.
 • Ut over dette utbetales lørdags- og søndagstillegg, helge- og høytidstillegg og kvelds- og nattillegg.
 • Personer som er engasjert etter denne bestemmelsen skal ikke meldes inn på nytt i pensjonsordningen.

Mer om lønns- og arbeidsvilkår