Råd og veiledning for Deltas tillitsvalgte ved prosess om endring av pensjonsordning i virksomheten

Dette er det viktig å huske på for å ivareta medlemmenes interesser i forbindelse med endring av pensjonsordning i virksomheten.

Ved varsel om endringer i ordninger for tjenestepensjon

 • Ta kontakt med Delta for å få en kompetent ressursperson til å veilede i prosessen.
 • Finn ut om du har forhandlingsrett på ordningen – er den tariffestet?
 • Hvis endringer skal gjennomføres, søke et prinsipielt utgangspunkt om at ingen skal bli skadelidende av endringene (full kompensasjon).
 • Vær oppmerksom på at hvilken løsning som er best for det enkelte medlem avhenger av ansattes alder, tjenestetid og lønn. Tillitsvalgte må kreve konkrete vurderinger/beregninger for hver enkelt ansatt.
 • Sjekke ut om enkeltpersoner har individuelt avtalefestede pensjonsrettigheter i henhold til arbeidskontrakt.

Til avtaleforhandlinger / evt. til prosessen hvis det alt er igangsatt

 • Arbeide for (evt. videreføre) forhandlingsrett på pensjon lokalt, subsidiært så forpliktende samarbeid som mulig.
 • Sørge for at tillitsvalgte kan disponere tilstrekkelig med midler fra virksomheten til å sikre uavhengig vurdering av endringene fra en ekstern tredjepart / rådgivningsbyrå eller fra aktuar for foreslåtte løsninger;
 • Få to representanter inn i styringsgruppen for pensjonsordningen i virksomheten.

Under reforhandling

 • I utgangspunktet søke å opprettholde ytelsesordninger – der dette er realistisk å oppnå.
 • Delta anbefaler å søke etablering av hybridordning fremfor innskuddsordning. Her finner du argumenter for hybridordning
 • Søke frivillighet / valgfrihet for den enkelte ift å gå over på ny ordning eller ikke.
 • Evt skjerme de som har kortest tid igjen til avgangsalder (typisk 15 år).
 • Søke beste mulige satser både ved nyetablering av pensjonsordninger og ved revidering av eksisterende ordninger.
 • Sikre konkrete uavhengige beregninger av konsekvenser for den enkelte, individuelt.
 • Se på eksisterende kostnader for virksomheten – virksomhet og ansatte kan dele en gevinst som oppstår ved å fjerne regnskapsføringskrav med tilhørende behov for egenkapital.
 • Søke full kompensasjon for bortfall av rettigheter i eksisterende ordninger ved.
  • etablering av bedriftsvise pensjonskasser med sparing for den enkelte
  • kompensasjon ved lønn – må ordnes på en måte som gjør at tillegget ikke spises opp over tid!
  • nytegning av pensjonsforsikring for uføre- og etterlatte som er inkludert i ytelsesordningen, men som ikke omfattes av ny pensjonsordning.
 • Stille spørsmål ved beregningsmåten for forventet fremtidig pensjon. Hvilke forutsetninger ligger til grunn for beregningene av: 
 • fremtidig forventet inntekt for den ansatte frem til pensjonsalder?
 • forventet avkastning på pensjonsproduktet?
 • forvaltnings- og administrasjonskostnader?
 • hvor lenge vi forventes å leve? (dødelighetsgrunnlag K2013 vs. K2005)
 • skattefordeler og ulemper?
 • betydningen av AFP?
 • utbetalingsperiode for pensjon? (tidsavgrenset eller livsvarig)
 • kostnader ved ordningen – er engangspremier tatt med?
 • Søke (evt. videreføre) forhandlingsrett for senere endringer. Vurdere å akseptere bestemte satser kun under forutsetning av senere forhandlingsrett.
 • Sikre tilstrekkelig informasjon og veiledning til den enkelte i bedriften etter gjennomføringen, også til ansatte i permisjon.