Pensjon for deg som er ung

Det er viktig at du kjenner til de konsekvenser valgene du gjør i dag får for pensjonen din.
Det er viktig at du kjenner til de konsekvenser valgene du gjør i dag får for pensjonen din. Foto: Colourbox

12 ting du som er ung bør vite om pensjon.

Pensjon? Det er sannsynligvis ikke det første du tenker på når du ser for deg hvordan fremtiden din vil bli. Men selv om det sannsynligvis er førti eller til og med femti år til det er aktuelt for deg å ta ut alderspensjon, er det likevel viktig at du kjenner til de konsekvenser valgene du gjør i dag får for pensjonen din.

For hvilken jobb du velger, hvor lenge du blir i jobben og hvilken stillingsstørrelse du jobber i kan være avgjørende både for om du får være med i pensjonsordningen på arbeidsplassen, og om du får med deg rettigheter når du slutter i jobben.

Velger du å ta høyere utdanning i stedet for å jobbe, eller om kanskje har lyst til å ta deg et friår, alt dette påvirker hva du en dag vil få i pensjon. Derfor er det viktig at du har dette med deg når du gjør dine valg.

Pensjon for jenter

For deg som er jente er dette desto viktigere, for her er konsekvensene av feil valg enda større. Dette fordi levealderen for kvinner statistisk er flere år høyere enn for menn, og det er det ikke alle pensjonsordninger som tar hensyn til. Dermed risikerer du å tape store beløp i løpet av pensjonisttilværelsen.

Drømmejobben

Når du nå får kunnskap om reglene betyr ikke det at du ikke likevel kan si ja til drømmejobben med den dårlige pensjonsordningen eller droppe friåret du har spart til siden konfirmasjonen. Det er deg det gjelder, forskjellen er bare at du nå kan gjøre et bevisst valg.

Det er også andre grunner til at du allerede nå bør kunne litt om pensjon. En god pensjonsordning inneholder mer enn bare alderspensjon. I tillegg kan ordningen gi rett til uførepensjon dersom du skulle være så uheldig å få en varig skade eller sykdom, og dessuten kan den gi rett til etterlattepensjon til ektefelle og barn.

12 pensjonsbud for unge

 1. Deltidsarbeid og perioder uten arbeidsinntekt gir lavere pensjon.
  Unntak: Du får pensjonsopptjening for omsorgsarbeid og for militærtjeneste i folketrygden.
 2. Du får ikke pensjonsopptjening i folketrygden under studier,
  med mindre du har arbeidsinntekt ved siden av.
 3. Det er ulike regler om minstetid for medlemskap i ulike ordninger.
  Fra 12 måneder i private ordninger - til 3 år – offentlig tjenestepensjon.
 4. Det er regler for minste stillingsstørrelse i enkelte ordninger.
  Varierer for ulike ordninger i offentlig sektor og i privat sektor.
 5. Sesongarbeid gir ikke alltid rett til innmelding i tjenestepensjonsordningen.
  Nærmere regler fremgår av pensjonsregelverket for ordningen.
 6. De aller fleste som er i jobb har som hovedregel rett til OTP
  (obligatorisk tjenestepensjon), men se særlig pkt. 4 og 5.
  Arbeidsgiver skal minst sette av et beløp tilsvarende 2% av lønnen din (mellom 1-12G) til din pensjonssparing. Mange har betydelig bedre ordninger enn dette, og i mange ordninger betaler også arbeidstaker et inskudd på 2%.
 7. Utbetalingsperioden i en innskuddsordning er som regel begrenset til 10 år, mens hybridpensjon og offentlig tjenestepensjon som regel er livsvarige pensjoner.
 8. Hybridpensjon er som hovedregel bedre enn innskuddspensjon
  fordi pensjonsopptjeningen kan reguleres i takt med lønnsutviklingen og utbetalingsperioden ofte er livsvarig.
 9. Det er lov ha en pensjonsordning som gir mindre årlig pensjon til jenter.
  I hybridordninger betaler arbeidsgiver inn en høyere premie for kvinner, for at kvinner og menn skal få den samme pensjonen. Ellers er det slik at pensjonen skal fordeles på antall år man er pensjonist, og fordi kvinner statistisk lever lenger enn menn, vil kvinner få mindre i årlig pensjon i en livsvarig ordning.
 10. Bytte av jobb kan føre til at du mister pensjonsrettigheter.
  Dette gjelder både om du flytter fra offentlig til privat sektor, fra privat til offentlig sektor eller innad i privat sektor.
  Du kan også miste retten til videre opptjening og få redusert pensjonen din betydelig dersom virksomheten du jobber i konkurranseutsettes eller arbeidsgiveren din endrer pensjonsordningen. (Ensidig endring av ordningen er ikke mulig der ordningen er tariffestet.)
 11. Hvis du er i en stilling med særaldersgrense og bytter til en stilling uten særaldersgrense kan dette medføre at du må jobbe flere år lenger.
  En del stillinger innenfor helsesektoren, ambulanse og brann har ulike særaldersgrenser, som betyr at du kan gå av med alderspensjon før den vanlige aldersgrensen.
 12. Mange tjenestepensjonsordninger i privat sektor omfatter ikke uførepensjon, og folketrygden gir bare rett til uføretrygd (eller arbeidsavklaringspenger) dersom du skulle bli minst 50% arbeidsufør. Ved uførhet under 50% vil du bare få rett til uførepensjon hvis du jobber i offentlig sektor eller i enkelte private virksomheter. Det er nemlig mange tjenestepensjonsordninger i privat sektor som ikke omfatter uførepensjon.