Resolusjon: Attraktive rammevilkår for tillitsvalgtarbeid er nøkkelen til et fremtidig organisert arbeidsliv

Resolusjon vedtatt på Deltas representantskap 30. november 2017: Hovedårsaken til at Norge i dag er en av verdens sterkeste demokratier og en solid velferdsstat, skyldes et unikt og velfungerende trepartssamarbeid der arbeidstakerorganisasjonene og deres tillitsvalgte er blant de viktigste bidragsyterne.

Dessverre er organisasjonsprosent i Norge nedadgående, og nå under 50%. Selv om det fortsatt er høy organisasjonsprosent i offentlig sektor på mellom 70-80%, er den dramatisk lav i privat sektor. I enkelte bransjer er den nede i 20%. Erfaringsmessig er en av nøkkelfaktorene for å opprettholde en høy organisasjonsgrad lokalt at man har motiverte og engasjerte tillitsvalgte på arbeidsplassene.

På flere områder opplever våre tillitsvalgte økt press og flere utfordringer. Organisasjonene må selv bidra til å sette fokus på dette, men offentlige myndigheter må også sikre at arbeidstakersiden blir en reell partner med involvering, forankring og medvirkning. Tillitsvalgte opplever at man stadig oftere må kjempe for plass i ulike kommisjoner, komiteer og utvalg der medvirkning skal utøves. I tillegg opplever stadig flere at man får lite ressurser til å følge opp våre avtalefestede forpliktelser.  Dette bidrar til å svekke det tradisjonelt gode partssamarbeidet og skaper utfordringer i rekrutteringen av tillitsvalgte, spesielt blant yngre arbeidstakere.

Delta mener at

  • ​Lov- og avtaleverk må sikre at tillitsvalgte på alle nivåer får reell mulighet til å bidra i oppgaveløsning og bedriftsutvikling.
  • Tillitsvalgte skal være sikret medbestemmelse og mulighet til deltagelse på relevante møtearenaer.
  • Et godt arbeidsliv forutsetter forutsigbare rammevilkår og gjensidig respekt mellom partene.

Deltas representantskap oppfordrer samtlige Stortingspartier, regjeringen og hele det organiserte arbeidsliv til å ta tak i denne utfordringen, og at vi i fellesskap med arbeidsgiverne sikrer kommende generasjoner fortsatt mulighet til deltagelse og verdiskapning i et anstendig norsk arbeidsliv.