Særavtaleforhandlinger mellom Delta og KA i havn

Særavtaleforhandlinger i kirkelig sektor er i havn etter at Delta og Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter (KA) avholdt digitale forhandlinger 3., 5. og 8. mars.

Delta har forhandlet om seks særavtaler. Disse ble forskjøvet som følge av at forhandlingene om hovedtariffavtalen for Den norske kirke gikk til mekling og streik.

Avtalene er i det store og hele prolongert (forlenget uendret) til 31.12.2022. Noen av avtalene har mindre endringer, se nedenfor hva som er nytt i hver avtale. 

Særavtale for reiseregulativet 

Når det gjelder punkt 3. for bruk av egen bil i tjenesten er satsen justert opp til kroner 14 300 per år. Delta har tidligere problematisert bruken, eller snarere manglende bruk av denne bestemmelsen. Partene er i protokollen enige om at det skal gjennomføres en undersøkelse av dette, med frist for gjennomføring 1. november 2021.

Det nedsettes også et partssammensatt utvalg som skal se på reiseregulativet i lys av klima og miljø, og FNs bærekraftsmål. Utvalget skal komme med forslag til konkrete tiltak inn mot neste reforhandling av avtalen. Hvis arbeidet i det partssammensatte utvalget eller i andre arbeidsgrupper medfører ønske om, eller behov for, revisjon av avtalen, kan Delta ensidig si opp avtalen innen 30. november 2021. Avtalen er ellers prolongert til 31. desember 2022.

Særavtale om kirkelige stillinger

I punkt 4.3, som gjelder godtgjøring for leir, er det kommet en oppjustert sats fra det åttende leirdøgnet på kroner 820 per døgn. Partene skal i perioden gjennomføre en kartlegging av bruken av leirbestemmelsene gjennom questback. På grunn av den pågående pandemien er det naturlig nok få ferske erfaringer å innhente på nåværende tidspunkt. Partene er enige om å forskyve dette til våren 2022. Arbeidet ellers skal sluttføres 1. oktober 2022.

Det foregår også en lokal evaluering av arbeidstid i rettssubjektet Den norske kirke. I etterkant av denne evalueringen skal partene møtes for å vurdere behovet for videre undersøkelser, men det er da anledning til ensidig å kreve reforhandling av punkt 2 og 5.6. Avtalen er ellers prolongert til 31. desember 2022.

Særavtale for arbeidstøy

Det har kommet inn en merknad om liturgiske klær til punkt 4 nummer 1, som peker til administrative bestemmelser om arbeidstøy hos Kirkerådet. Der er det besluttet at alle vigslede medarbeidere i fellesråd/menighetsråd får refundert utlegg for liturgiske klær. Avtalen er ellers prolongert til 31. desember 2022.

Særavtale for ledere

Avtalen er prolongert til 31. desember 2022.

Særvtale for barnehager og SFO

Avtalen er prolongert til 31. desember 2022.

Særavtale for barnehager i Oslo

Avtalen er prolongert til 31. desember 2022.