Løsning i kirkeoppgjøret

Illustrasjonsfoto: NTB
Illustrasjonsfoto: NTB

Lønnsoppgjøret for ansatte i kirken er nå i havn. Resultatet er på linje med oppgjøret i KS.

Trond Ellefsen.jpg
Første nestleder i Delta, Trond Ellefsen

Hovedtarifforhandlingene i kirken ble gjenopptatt digitalt fredag 15. januar, etter at Delta har vært i pause.  

- Resultatet er etter omstendighetene akseptabelt, sier første nestleder i Delta, Trond Ellefsen.

Økonomi

Alle ansatte i fellesrådet/menighetsråd får minimum et generelt tillegg på 1.400 kroner.

Lønnstabell KA 2020
Ny lønnstabell KA

Garantilønnssatsene økes med det generelle tillegget.

Lønnstillegg til unormerte arbeidstakere

Til ansatte i stillingskodene 5160, 5242, 5241, 5246, 5104, 5219, 5201, 5102, 5224, 5245, 5260 og 5199 gis det et tillegg på 0,3 prosent av den enkeltes grunnlønn pr. 30.04.2020. Virkningsdato er 01.09.2020. Dette gjelder ikke for de som lokalt er knyttet til en bestemt lønnsgruppe 1 til 5, jf. HTA kapittel 4, pkt. 4.5.7.

Tillitsvalgtlønn

Med virkning fra 1. september 2020 heves minimumsavlønning av hovedtillitsvalgt/ områdetillitsvalgt/fellestillitsvalgte til kr. 445 500.

Streik

Som tidligere omtalt på delta.no gikk flere organisasjoner ut i streik. Streiken pågikk i en måned, men partene ble enige om en løsning natt til mandag 11. januar.

Streiken handlet om en kompensasjonsordning som følge av bortfallet av boplikten for prestene. Organisasjonene krevde at ordningen skulle bli permanent. De fikk innvilget kravet, som gjør at de fem laveste trinnene for stillingstitlene Sokneprest, Kapellan og Prostiprest strykes.

Som en del av løsningen er det avtalt et forpliktende partsarbeid om harmonisering av tilleggslønnssatser. Ved overføring fra staten beholdt de tidligere statlige ansatte særbestemmelser for tilleggslønn. Fra 1. mai 2022 er partene enige om at det skal gjelde like satser for alle ansatte i kirken. Blir partene ikke enige gjennom forhandlinger avgjøres saken av sentral nemd.

Partsarbeid heltid

Partene skal også jobbe med hva som hemmer og fremmer utlysning av heltidsstillinger.

- Jeg er glad for at arbeidsgiver kom oss i møte på at det skal jobbes for flere hele stillinger. For Delta er det et viktig å jobbe å redusere ufrillig deltid og legge til rette for utvikling av en helstidskultur, sier Ellefsen.

Last ned protokoll og vedlegg ny hovedtariffavtale inkludert ny lønnstabell

Har du spørsmål?

Delta Direkte er et tilbud til deg som er medlem eller tillitsvalgt i Delta. Våre rådgivere er klare til å hjelpe deg mandag til fredag kl. 08–20.