Styret informerer sommer 2017

Hvem er vi? Audiografer! Hva er det vi vil ha? Selvstendighet! Eller rettere sagt mer anseelse for den jobben vi gjør under stadig strammere rammer. Av flere årsaker har dermed vår fanesak blitt refusjonssaken. I tillegg til det moralske, faglige og samfunnsøkonomiske er det fordi vi ønsker å la en større del av befolkningen nyte godt av vår kompetanse. Veien til audiografen må bli lettere, både geografisk og i ventetid. På et høyere plan vi svaret kunne sies å være fordi vi samlet sett har en dårlig arbeidsgiver. Om arbeidsgiver hadde vært sitt ansvar verdig ville vi hatt langt flere audiografer og kortere ventelister. Og vi hadde hatt kommunale audiografer som sørget for system i sakene for bl.a. hørselshemmede barn og yrkesaktive. Vi snakker altså om Staten. Det trengs refusjon hos audiografer i egne klinikker fordi ingen vil ansette oss i det antall som trengs. Men saken ender opp hos de samme som ikke ser behovet for stort nok, og da er svaret at det ikke er ønskelig med det de kaller en fragmentering av helsevesenet der enkelte yrkesgrupper bryter ut av det tradisjonelle. I tillegg kommer kampen i mellom stat og kommune om hvor ansvaret ligger. Konsekvensen er at hørselshemmede må finne seg i å fortsatt ligge i mellom disse to stolene og at ingen tar et helhetlig ansvar.


Den 26. april i år demonstrerte statsråd Bent Høie fra stortingets talerstol vår påstand om en dårlig arbeidsgiver. Framfor å vise kunnskap og innsikt ramset han da opp en rekke tiltak som ikke vil ha noen effekt på hørselsfeltet. Høie sa at han vil se flere ting i sammenheng, og se på effekten av disse tiltakene. Det høres fornuftig ut, men da må man forstå det landskapet man beveger seg i. Det gjør ikke Bent Høie. Etter to møter med Helse- og omsorgsdepartementet forstår vi i styret hvor informasjon til Høie kommer fra. Fornuft må vike for prinsipper. Audiografforbundet er langt ifra den eneste interessegruppen som opplever at saker stopper opp i brytningen i mellom politikk og byråkrati. Vi er glade for vår kontakt med det vi opplever som håndfaste politikere som vi fortsetter dialogen med framover.


Per dags dato jobber styret med vår kommentar til hjelpemiddelutvalgets rapport. Der tas det igjen til ordet for å fjerne høreapparater fra folketrygden. Folketrygden utgjør etter vår mening en viktig del av ryggraden i hørselsomsorgen da den sørger for høreapparater i toppklasse, og dermed fjerner all tvil og støy rundt valget av disse. Her er ingen forskjell på Salamon og Jørgen Hattemaker, og sistnevnte trenger ikke bruke tid og energi på hvorvidt man skal investere i nye høreapparater.


Avsluttningsvis vil vi komme med en hilsen til de av dere som er våre nærmeste arbeidsgivere, nemlig sykehusene men mer bestemt avtalespesialistene. Vi har sett oss lei av dårlige arbeidsvilkår med alt for mange pasienter per dag og for dårlig lønn. Heldigvis er det mange som er ansatt hos avtalespesialister som blir forferdet når vi fortelle om hverdagen til en del av deres kollega, for det vitner om at de fleste har det fint på jobb. På vegne av de som ikke har det: Rydd opp! Gi pasientene det som staten betaler for, gi audiografene tid til å faktisk utføre yrket sitt og respekter den tariffen som foreligger. Vi er ikke redde for å blottlegge det motsatte.


God sommer!