Ny tarifftilhørighet for ansatte i boligbyggelag som tidligere var i SAMFO

Delta og Virke ble 16. november enige om ny tariffavtale for boligbyggelag.

Det gis et generelt tillegg på kr 2 145 med virkning 1. mai 2020. Det økonomiske resultatet er på linje med frontfagsrammen på 1,7 prosent.

Avtalen gjelder medlemmer som tidligere var omfattet av overenskomsten mellom Delta og SAMFO, etter at SAMFO ble nedlagt fra 1. februar 2020.

Deltas krav gikk ut på å sikre medlemmene reallønnsvekst, samt at opparbeidede rettigheter og lønns- og arbeidsvilkår fra overenskomsten med SAMFO ble videreført.

Eventuelle særavtaler inngått med hjemmel i Hovedavtalen mellom YS og SAMFO har ikke lenger gyldig hjemmel. Delta anbefaler derfor at disse avtalene gjennomgås med tanke på å videreføres. Avtalene må da inngås på nytt med hjemmel i hovedavtalen mellom YS og Virke.

Oppgjøret har et økonomisk resultat på linje med frontfaget.

Elementer i oppgjøret:

  • Det gis et generelt tillegg til alle på kr 2481. Tillegget er innarbeidet i de nye minstelønnssatsene. Tilleggene gis med virkning fra 1. mai.
  • Det skal føres lokale forhandlinger i henhold til tariffavtalens bestemmelser.
  • Det er innført ubekvemstillegg for arbeid på kveld, natt og helg.
  • Matpengesatsen for overtid økes til kr 90.

Virksomheter som ikke allerede har gjennomført lokale forhandlinger, bør igangsette disse så snart som mulig.