Dette får du som Delta-medlem i Virke HUK

Medlemmene innenfor helse og sosiale tjenester, barnehager, utdanning og og virksomheter § 27 er alle sikret sentrale lønnstillegg på linje med ansatte i kommunene.

De fire siste avtalene i Virke HUK er forhandlet ferdig i andre del av årets hovedoppgjør:

  • Landsoverenskomst for  helse og sosiale tjenester m.v.
  • Landsoverenskomst for Barnehager
  • Landsoverenskomst for Utdanning
  • Landsoverenskomst for Virksomheter § 27

LAST NED: Protokoll 15.11.2022 Virke HUK-området del 2

Resultatet i korthet

Resultatet tilsvarer det som er gitt i KS-området.

  • Det gis generelt tillegg fra 12.000 til 16.100 kr.
  • Garantilønnssatser og lønnstillegg for ansiennitet heves fra 1. mai 2022.
  • Ledere som ikke er omfattet av lokal lønns- og stillingsplassering gis et generelt tillegg på 2,6 prosent. 

Lokale forhandlinger
Det er ikke satt av midler til lokale forhandlinger for stillinger som er omfattet av sentralt lønnssystem.

For nye lønnstabeller og flere detaljer, se protokollen (pdf)

  • Se faktaboksene lenger ned for tilleggene innenfor hvert overenskomstområde.

Oppgjøret omfatter kun medlemmer i helse og sosiale tjenester, barnehager, utdanning og virksomheter (med lønnsstruktur som i kommunal sektor, § 27), på grunn av at deres lønnsoppgjør ble utsatt til 14.-15. november, som følge av streiken blant lærerne.

Det er protokollført et forbehold om rett til gjenopptakelse av forhandlinger dersom Rikslønnsnemda gir et bedre resultat.

Her er lønnstabellene med din nye lønn

De sentrale tilleggene framgår av de nye lønnstabellene.

SENTRALE TILLEGG 1 PR. 1. MAI 2022 

Virke HUK del 2 Sentrale tillegg 1 pr. 1.png
Tabell 1
Sentrale tillegg 2 HUK Virke YS pr. 1. mai 2022 -1.png
Tabell 2
Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet - tabell pr. 1. mai 2022 Virke HUK YS.png
Tabell 3
Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet - tabell pr. 1. mai 2023.png
Tabell 4

 

Landsoverenskomst helse- og sosiale tjenester

Sentrale tillegg pr. 1. mai 2022

Ansatte med stilling i kap. 2, pkt. 2.1.3 gis sentrale lønnstillegg pr. 1. mai 2022 slik det fremgår av tabellen i Vedlegg 1 i protokollen

b) Sentrale tillegg 2 

Ansatte med stilling i kap. 2, pkt. 2.1.3 gis ytterligere sentrale lønnstillegg pr. 1. mai 2022 slik det fremgår av tabellen i Vedlegg 2 i protokollen.

c) Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet 1 

Ny tabell slik den foreligger i Vedlegg 3 (se tabell over, samt i protokollen) gjøres gjeldende fra 1. mai 2022.  
Gjelder kap. 2, pkt. 2.1.2.1. 

d) Generelt tillegg til ledere 

Ledere som ikke er omfattet av lokal lønns- og stillingsinnplassering gis et lønnstillegg på  
2,6 % av den enkeltes grunnlønn pr. 30. april 2022. Virkningsdato er 1. mai 2022. Gjelder ledere med stilling i kap. 2, pkt. 2.1.4. 

Lokale forhandlinger

Det er ikke avsatt midler til lokale forhandlinger for stillinger som er omfattet av sentralt lønnssystem. 

Årlig lønnsregulering for stillinger som får sin lønn forhandlet lokalt 

Forhandlingene gjennomføres innen 16. desember 2022 og ankefrist settes til 30. desember 2022. 

Virkningsdato for lønnsendringer er 1. mai 2022, med mindre partene lokalt kommer til enighet om annen dato. 

Gjelder ansatte med stilling i kap. 2, pkt. 2.2.1. 

Kvelds- og nattillegg 

Endres slik gjeldende fra 1. januar 2023: 

Turnusarbeidere - For arbeidstakere som arbeider etter skift- eller turnusplaner (skiftende arbeid fra dag til dag og/eller uke til uke) betales et tillegg på minst kr 56,- per arbeidet time for ordinært arbeid mellom kl. 17.00 og kl. 21.00. 

For ordinært arbeid mellom kl. 21.00 og 06.00 betales et tillegg på minst 25 % pr. arbeidet time. Tillegget skal ikke være lavere enn minst kr. 70,- pr. arbeidet time. 

Tillegget betales også til arbeidstakere ved helseinstitusjoner som dekker en del av en turnusplan, selv om vedkommende utelukkende har kvelds eller nattjeneste.

Lærlinger og unge arbeidstakere

Lærlinger og unge arbeidstakere skal ha minst kr 32,-. 

Det kan etter drøftinger fastsettes ulike satser for tillegget avhengig av arbeidsbelastning, arbeidstidsordning eller andre lokale behov. Tilleggene bør innrettes slik at det stimulerer til flere hele stillinger. 

Det bør som hovedregel være samme prinsipper for satsene i hele virksomheten. 

Landsoverenskomst barnehager

Sentrale tillegg pr. 1. mai 2022

Det gis sentrale lønnstillegg pr. 1.5.2022, slik det fremgår av tabellen i Vedlegg 1 i protokollen.

Gjelder ansatte med stilling i kap. 3 pkt. 3.5.2.

Tillegg til ledere

Til ledere som ikke er omfattet av lokal lønns- og stillingsinnplassering gis et lønnstillegg på 2,6% av den enkeltes grunnlønn pr. 30.04.22. Virkningsdato er 1.5.2022. Gjelder ledere med stilling i kap. 3 pkt. 3.2.1.

Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet – tabell pr. 1.5.2022, jfr. vedlegg 1.

Gjelder kap 3 pkt 3.2.1.

Heltid/deltid/fortrinnsrett/midlertidig ansatte
Siste ledd endres slik:

Arbeidsgiver skal minst en gang i året generelt informere og drøfte prinsippene for bruken av innleid arbeidskraft og midlertidige ansettelser, jf. arbeidsmiljølovens  bestemmelser om midlertidige stillinger.

Lørdags- og søndagstillegg   

Fra 1.1.2023 gjelder følgende: For ordinært arbeid mellom kl. 00.00 lørdag og kl. 24.00 søndag betales et tillegg på minst 22 %. Tillegget skal ikke være lavere enn minst kr 70,- pr. arbeidet time. 

Landsoverenskomst utdanning

Sentrale tillegg pr. 1. mai 2022

Det gis sentrale lønnstillegg pr. 1.5.2022, slik det fremgår av tabellen i Vedlegg 1 i protokollen.

Gjelder ansatte med stilling i kap. 4 pkt. 4.2.2 og 4.3.

Tillegg til ledere

Til ledere som ikke er omfattet av lokal lønns- og stillingsinnplassering gis et lønnstillegg på 2,6% av den enkeltes grunnlønn pr. 30.04.22. Virkningsdato er 1.5.2022. Gjelder ledere med stilling i kap. 4 pkt. 4.2.3.

Lørdags- og søndagstillegg

Fra 1.1.2023 gjelder følgende: For ordinært arbeid mellom kl. 00.00 lørdag og kl. 24.00 søndag betales et tillegg på minst 22 %. Tillegget skal ikke være lavere enn minst kr 70,- pr. arbeidet time. 

Kvelds- og nattillegg    

Fra 1.1.2023 gjelder følgende: Turnusarbeidere - For arbeidstakere som arbeider etter skift- eller turnusplaner (skiftende arbeid fra dag til dag og/eller uke til uke), betales et tillegg på minst kr 56,- pr. arbeidet time for ordinært arbeid mellom kl. 17.00 og kl. 06.00 21.00. 

For ordinært arbeid mellom kl. 21.00 og 06.00 betales et tillegg på minst 25 % per arbeidet time. Tillegget skal ikke være lavere enn minst kr 70,- pr. arbeidet time. 

Tillegget betales også til arbeidstakere ved helseinstitusjoner som dekker en del av en turnusplan, selv om vedkommende utelukkende har kvelds- og nattjeneste.

Lærlinger og unge arbeidstakere skal ha minst kr 32,-  pr. arbeidet time.

Landsoverenskomst virksomheter paragraf 27

Sentrale tillegg pr. 1. mai 2022

Det gis sentrale lønnstillegg pr. 1.5.2022, slik det fremgår av tabellen i Vedlegg 1 i protokollen.

Gjelder ansatte med stilling i Vedlegg 4 pkt. 1.1.3.

Tillegg til ledere

Til ledere som ikke er omfattet av lokal lønns- og stillingsinnplassering gis et lønnstillegg på 2,6% av den enkeltes grunnlønn pr. 30.04.22. Virkningsdato er 1.5.2022. Gjelder ledere med stilling i Vedlegg 4 pkt. 1.1.4.

Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet – tabell pr. 1.5.2022, jfr. vedlegg 1. i protokollen/lønnstabellen (se ovenfor)

Gjelder Vedlegg 4 pkt. 1.1.2.

Kompetanse

Gjennomført relevant videreutdanning etter avtale, og i tråd med lokal kompetanseutviklingsplan, skal gi opprykk til relevant ny stillingskode hvis den ansatte oppfyller kravene til høyere plassert stillingsgruppe.