Delta mener: Frontfagsmodellen må rustes for fremtiden

Frontfagsmodellen har bidratt til at Norge er et velferdssamfunn med relativt små lønnsforskjeller, lav ledighet og stor konkurransekraft overfor utlandet. Delta mener at frontfaget, basert på lønnsutviklingen for både arbeidere og funksjonærer i konkurranseutsatte næringer, skal være retningsgivende for lønnsveksten i landet som helhet. Det knytter seg likevel noen utfordringer med frontfagsmodellen.

I frontfagsoppgjøret forhandler noen få arbeidstakerorganisasjoner i LO og YS med NHO om lønnsveksten for en liten andel av norske arbeidstakere. Resultatet er et anslag for lønnsveksten i norsk industri. Det forutsettes at dette anslaget er troverdig. Deretter forventes det at de øvrige tariffområdene skal legge frontfagets økonomiske ramme til grunn som retningsgivende norm i sine oppgjør. 

De senere årene har frontfagets lønnsvekstanslag vært stadig mindre treffsikkert. Samtidig oppleves denne økonomiske rammen som en tvangstrøye, et absolutt tak, for etterfølgende oppgjør. Dette skader fleksibiliteten i arbeidsmarkedet. Det gjør det vanskelig å få slutt på verdsettingsdiskrimineringen, som er den største likelønnsutfordringen i Norge. Det gjør det også vanskelig å bruke lønn som virkemiddel for å rekruttere kompetanse innen pleie, omsorg og oppvekst til offentlig sektor. 

Dersom frontfagsmodellen skal fungere i årene fremover må følgende kriterier oppfylles: 

  • Selvstendigheten til oppgjørene som kommer etter frontfaget, må respekteres. Dette er lønns- og tarifforhandlinger mellom fullverdige forhandlingsparter som selv tar ansvaret for oppgjørets rammer og innhold. 
  • Modellen må ikke stå i veien for å bruke lønn som virkemiddel for å løse strukturelle utfordringer som verdsettingsdiskriminering samt sikre rekruttering til offentlig sektor. 
  • Anslagene for lønnsvekst i frontfaget må være troverdige. 
  • Delta krever at regjeringen sette ned et bredt partssammensatt utvalg for å evaluere og eventuelt foreslå justeringer i mekanismene i frontfagsmodellen. Her må også frontfagets sammensetning vurderes. Dette er nødvendig for å sikre frontfagsmodellen legitimitet og oppslutning også i årene fremover. 

Denne resolusjonen ble vedtatt på Deltas representantskap 24. november 2021.