Resultatet av lønnsoppgjøret 2018 for HUK-området i Virke er klart

Alle som omfattes av de sju ulike overenskomstene i HUK-området får sentrale lønnstillegg. Tilleggene tilsvarer det som er gitt i tilsvarende offentlige avtaleområder, det vil si KS (kommunesektoren), sykehusene (Spekter Helse) og Staten.

Torsdag 6. september ble det enighet i lønnsoppgjøret for HUK-området i Virke.

Nedenfor finner du lønnstilleggene og de andre resultatene for de ulike overenskomstene i korte trekk.

> For detaljert resultat for den enkelte overenskomst, se protokollen (pdf) 

Landsoverenskomst for Spesialisthelsetjenesten

 • Alle i stillingsgruppe A, B1 og B2 (ufaglærte og fagarbeidere) får et generelt tillegg på kr 16.000 .
 • Arbeidstakere i stillingsgruppe C og D (høyskoleutdannede og høyskole med ytterligere spesialutdanning) får et generelt tillegg på 3,5 prosent. Arbeidstakere i stillingsgruppe D med mer enn 16 års ansiennitet gis ytterligere et generelt tillegg på 1 prosent (samlet 4,5 prosent).
 •  Ledere med budsjett-, personal- og driftsansvar får et generelt tillegg på 5 prosent.
 • Arbeidstakere som ikke er innplassert i stillingsgruppe A – D får et generelt tillegg på 3,5 prosent.
 • Tilleggene gis med virkning fra 1. juli 2018.
 • Ledere med lønn etter overenskomstens bestemmelser skal ha lønn over minstenivået til dem de er satt til å lede.

Resultat for landsoverenskomstene som korresponderer med KS-området

Landsoverenskomst for Helse og sosiale tjenester m.v.

Landsoverenskomst for Barnehager

Landsoverenskomst for Utdanning

Landsoverenskomst for Virksomheter § 27

 • Det gis et generelt tillegg pr 1.5.2018 mellom kr 5000-12.300.
 • Fagarbeidere med full ansiennitet får et tillegg på kr 8000.
 • Fagarbeidere med full ansiennitet og tilleggsutdanning får et tillegg på kr 8500.
 • Stillinger med treårig høyskoleutdanning og full ansiennitet får et tillegg på kr 8800.
 • Ledere som ikke omfattes av sentralt fastsatt garantilønn får et lønnstillegg på 1,5 prosent.
 • Fra 1.1.2019 økes lørdags- og søndagstillegget og kvelds- og nattillegget. For nærmere detaljer se protokollen (pdf).

Resultat for landsoverenskomstene som korresponderer med Staten

Landsoverenskomst for Høyskoler og undervisning

Landsoverenskomst for Museer og andre kulturinstitusjoner

Landsoverenskomst for Virksomheter § 26

 • Det gis et generelt tillegg fra 1. mai 2017 på minimum kr 5100.
 • T.o.m lønnstrinn 47 gis et tillegg på 5100.
 • F.o.m lønnstrinn 48 gis det gitt et prosenttillegg på 1,25 prosent.
 • Det er satt av en pott på 1,90 prosent til lokale forhandlinger med virkning fra 1. juli 2018.
 • Lønnsalternativ 1 og 2 i alle lønnsrammer fjernes og de som var i disse vil flyttes til alt 3 og får en justering av sin lønn. Øvrige ansatte beholder dagens lønnsalternativ.
 • Lønnsrammene utvides med to innplasseringsalternativer på toppfår et tillegg av to nye rammer på topp for å gi større muligheter for lønnstillegg innenfor lønnsrammene.
 • Heving av ulempetilleggene:
  Skumringstillegget heves fra kr 12,- pr time til kr. 15,- pr time.
  Helgetillegget heves fra kr 52,- pr time til kr. 55,- pr time.
  Tilleggene for hvilende vakt og delt dagsverk heves også.
 • Akademikertillegget økes til lønnstrinn 51 ved ansettelse

Lokale forhandlinger 

Forhandlingene sluttføres innen 31. oktober  2018. Frist for innsendelse av kravskjema til Delta lokalt kan variere.

Usikker på hvilken avtale som gjelder for deg?